Az 1. századi apostoli kereszténység helyreállítása
Jézus, a Messiás
Jézus, a Messiás

Jézus, a Messiás

Jézus a Messiás

A megfelelő időben Isten feltámasztotta szolgáját, Jézust (Jézuát), hogy elfordítsa a népet gonoszságától (ApCsel 3:26), ahogy Mózes mondta: „Az Úr, a te Istened támaszt neked egy prófétát a te néped közül, mint én. . Figyelned kell arra, amit mond. És lesz, hogy minden lélek, aki nem hallgat arra a prófétára, kivész a népből.” (ApCsel 3:22-23) Ő Isten kiválasztottja, a fia, akinek Isten azt parancsolja, hogy hallgassunk. (Lukács 9:35) Azért jött, hogy megnyissa a szemünket, hogy a sötétségből a világosságba és a Sátán hatalmából Istenhez térjünk, hogy bűneink bocsánatát nyerjük, és helyet kapjunk a megszenteltek között a belé vetett hit által. . (ApCsel 26:18) És megparancsolta tanúinak, hogy prédikáljanak a népnek, és tegyenek tanúbizonyságot arról, hogy ő az, akit Isten jelölt ki élők és holtak bírájává. (ApCsel 10:42)

Jézus semmit sem tett a maga hatalmából, hanem úgy tette, ahogy az Atya tanította neki, mondván: „Nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem” (János 5:30). Mivel az az ember, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, nem követett el káromlást, hogy azt mondja, egy az Atyával. (János 10:35-36) És elvégezte azt a munkát, amelyet az Atya bízott rá. (János 17:4) Hasonlóképpen egyek kell lennünk Istennel, egységben tökéletesedni, ahogyan Krisztus is egy volt az Atyával, és nem ebből a világból való. (János 17:22-23)

Jézus ez az ember, akit Isten hatalmas tettekkel, csodákkal és jelekkel tanúsított, amelyeket Isten általa tett. (ApCsel 2:22) Mert Isten felkente a názáreti Jézust Szentlélekkel és erővel, és körbejárta, jót cselekedve és meggyógyított mindenkit, akit az ördög elnyomott, mert Isten vele volt. (ApCsel 10:38) Megölték, de Isten a harmadik napon feltámasztotta, és megengedte, hogy megjelenjen. (ApCsel 2:32) Miután Isten határozott terve és előrelátása szerint átadták (ApCsel 2:23), most Isten jobbján van felmagasztalva (ApCsel 2:33), ezért az Atya Úrrá és Krisztussá tette őt. . (ApCsel 2:36) A mennyország befogadta őt mindazok helyreállításának időszakáig, amelyekről Isten az ősi időktől fogva szent prófétáinak szájával beszélt. (ApCsel 3:21)

Ez az örök élet, hogy megismerjük az egyedül igaz Istent, és akit elküldött, Krisztus Jézust. (János 17:3) Az Emberfia felemeltetett, hogy aki hisz benne, örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3:14-16) Ő az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis rajta keresztül. (János 14:6) És nem adatott az embereknek más név az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk. (ApCsel 4:12) Az Emberfiára Isten rányomta pecsétjét. (János 6:27) Róla tesz bizonyságot minden próféta, hogy mindenki, aki hisz benne, elnyeri bűneinek bocsánatát. (ApCsel 10:43)

Megváltó Istenünk, azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, és egy a közbenjáró Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért. (1Timóteus 2:4-6) Abban, hogy a közbenjáró több felet érint, és mivel Isten egy, (Galata 3:20) Krisztus nem emelte fel magát főpappá, hanem az nevezte ki, aki neki: „A fiam vagy, ma szültelek”. (Zsidók 5:5) Mert minden főpap, akit az emberek közül választanak ki, arra van kijelölve, hogy az emberek érdekében cselekedjen Istennel szemben, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. (Zsidók 5:1) Jézus, az új szövetség közbenjárója saját vére által megszabadított minket bűneinktől. (Jelenések 1:5)

Ahogy az Atya él, úgy él Jézus az Atya által, hogy aki hozzá jön, éljen és feltámadjon az utolsó napon. (János 6:57) Eljön az óra, amikor a halottak meghallják Isten Fiának szavát, és akik hallják, élni fognak. (János 5:25) Ahogy Isten életet ad a halottaknak, és életre hívja azokat, nem léteznek, ezért megadta a fiának, hogy legyen élete magában, hogy magával hozza azokat, akik elaludtak. (János 5:26) Az Atya hatalmat adott fiának minden test felett, hogy örök életet adjon. (János 17:2) És hatalmat kapott az ítélet végrehajtására, mert ő az Emberfia. (János 5:27)

Az első ember, Ádám, élő lélekké vált. Az utolsó Ádámból életadó szellem lett. (1Korinthus 15:45) A bűn egy ember által lépett be a világba, és a bűn által a halál, így a halál mindenkire átterjedt – még azokra is, akik nem vétkeztek Ádám vétkének hasonlatosságában, aki példaképe volt annak, aki el kellett jönnie. (Róma 5:12-14) Ahogyan egy ember engedetlensége miatt sokan bűnössé lettek, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazak. (Róma 5:19) Mivel ember által lett a halál, ember által lett a halottak feltámadása is. Mert amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban is mindenki életre kel. (1Korinthus 15:21-22) A meghatározott időben a Krisztusban halottak romolhatatlanul feltámadnak; a halandók halhatatlanságot öltenek magukra. (1Korinthus 15:53-54) Ahogyan a por emberének képét viseltük, úgy a mennyei ember képét is viselni fogjuk. (1Korinthus 15:49)

Az egek régen léteztek, a földet pedig Isten igéje formálta. (2Péter 3:5) A világ megalapítása óta az értelem az Atyánál volt, és minden általa lett. (János 1:1-3) Az idők teljességében Isten Igéje által az élet nyilvánvalóvá vált, és ez az élet volt az ember világossága. (János 1:4) Annak az örökkévaló szándéknak megfelelően, amelyet Isten megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, a mindent teremtő Istenben örökké elrejtett misztérium tervét hirdetjük, mint az idők teljességének tervét, amely mindent egyesít. magának. (Efézus 1:9-10) Az isteni Ige által a most létező eget és földet tűznek tartogatják, megtartva az ítélet napjáig és az istentelenek pusztulásáig. Az Úr türelmesen teljesíti ígéretét, nem azt akarja, hogy bárki elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatra jusson. (2Péter 3:7-9)

Jézus bizonyságtétele a prófécia szelleme. (Jel 19:10) Akit hűnek és igaznak neveznek, az igazság szerint ítél és háborúzik. (Jelenések 19:11) A név, amelyen nevezik, Isten Igéje, és a menny seregei követik őt. Az ő szájából éles kard jön ki, amellyel lesújthat a nemzetekre, és ő uralkodik rajtuk. A mindenható Isten haragja haragjának borsajtóját tapossa. (Jel 19:13-15) Addig kell uralkodnia, amíg minden ellenségét lába alá nem veti; beleértve magát a halált is. (1Korinthus 15:25-26) Aztán jön a vég, amikor átadja a királyságot Istennek, az Atyanak, miután minden szabályt, minden hatalmat és hatalmat lerombol. (1Korinthus 15:24) Végül, amikor minden alá van vetve, akkor maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alárendelt, hogy Isten legyen minden mindenben. (1Korinthus 15:28) Eljön az Úr napja, és akkor az egek zúgással elmúlnak, és az égitestek megégnek és feloszlanak. (2Péter 3:10) De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben az igazság lakozik. (2Péter 3:13)

Jézus az elsőszülött minden teremtmény felett. (Kolossé 1:15) Az Atya öröme, hogy általa mindent megbékít önmagával. (Kolossé 1:19-20) Most Krisztus Jézus által létezünk. (1Korinthus 8:6) Mert Isten mindent az ő lábai alá vetett. (1Korinthus 15:27) Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy ő maga kerüljön mindenben az első helyre. (Kolossé 1:18) Meghalt, és íme, örökké él, és nála vannak a Halál és a Hadész kulcsai. (Jelenések 1:17-18) Győzött Júda törzsének oroszlánja, Dávid gyökere. (Jelenések 5:5) Annak, aki királysággá tett minket, Istenének és Atyjának papjaivá, dicsőség és hatalom mindörökké. (Jelenések 1:6) Áldott a király, aki az Úr nevében jön! (Lk 19:38)

Egy az Isten, az Atya, akitől minden van, és akiért létezünk, és egy az Úr, Jézus Krisztus, aki által létezünk. (1Korinthus 8:6) Az Atya szereti a fiút, és mindent az ő kezébe adott. (János 3:35) Aki hisz a fiúban, annak örök élete van; aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. (János 3:36) Még most is a fák gyökeréhez van fektetve a fejsze. Ezért minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. (Lukács 3:9) Ahhoz, hogy megmeneküljünk ebből az elítélt korszakból, és elnyerjük a Szentlélek ígéretét, bűnbánatot kell tartanunk, és meg kell keresztelkednünk Jézus Krisztus nevében, bűneink bocsánatára. (ApCsel 2:38) Ő az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel. (Lukács 3:16) Általa gyermekként fogadtak minket (Galata 4:4-5), és örökségünk van Urunk és Krisztusának eljövendő országában, ezért hirdetjük: „Betelt az idő, és Isten országa közel van, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." (Márk 1:15)