Az 1. századi apostoli kereszténység helyreállítása
A Szentlélek ajándéka
A Szentlélek ajándéka

A Szentlélek ajándéka

Keresztelő János és Jézus szolgálata

Keresztelő János tagadta, hogy ő a Krisztus, de azt mondta, hogy aki utána jön, az Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. (Lk 3-15) Amikor Jézust megkeresztelkedett János és imádkozott, megnyílt az egek, és a Szentlélek leszállt rá testi formában. (Lukács 16:3-21) János tanúbizonyságot tett arról, hogy Krisztuson látta a Szellemet leszállni és ott maradni. (János 22:1) Ez volt a bizonyíték arra, hogy Jézus az, aki Szentlélekkel keresztel, és hogy ő Isten Fia. (János 32:1) Amikor Jézus megkapta a Szentlelket, körülbelül 34 éves korában kezdte meg szolgálatát. (Lukács 30:3) Kijelentette: „Az Úr Lelke van rajtam, mert felkent, hogy hirdessem a szegényeknek jó hírt. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak pedig a látás helyreállítását, hogy kiszabadítsam az elnyomottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének évét.” (Lukács 23:4-18) A János által meghirdetett keresztség után Isten felkente a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal, és körbejárta jót cselekedve és meggyógyított mindenkit, akit az ördög elnyomott, mert Isten vele volt. (ApCsel 19:10-37)

Az ő keresztelésével fogunk megkeresztelkedni

Jézus azt mondta: „A pohárból, amelyet én iszom, ti is megiszjátok, és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. (Mk 10-39) Azt is mondta: „aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket is megteszi, amelyeket én teszek; és ezeknél nagyobb dolgokat fog tenni, mert én az Atyához megyek.” (János 40:14) Ha a gonoszok tudnak jó ajándékokat adni gyermekeiknek, mennyivel inkább ad a mennyei Atya Szentlelket azoknak, akik kérik tőle! (Lk 12) Jézus így kiáltott fel: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. (János 11:13) Aki hisz bennem, ahogy az Írás mondja: 'Szívéből élő víz folyamai fakadnak'” (János 7:37) Ezt a Lélekről mondta, hogy akik hittek benne kapniuk kellett, mert a Lélek még nem adatott, mert Jézus még nem dicsőült meg. (János 7:38) Azt mondta: „Ha szeretsz engem, megtartod parancsolataimat. És én kérni fogom az Atyát, és más Segítőt ad néktek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be." (János 7:39-14) A Segítő a Szentlélek, akit az Atya küld Jézus nevében. (János 15:16) Azt mondta, hogy a tanítványainak előnyére válik, hogy elmegy, mert ha nem megy el, a Segítő nem jön hozzájuk. (János 14:26)

Addig maradjon, amíg a magasból érkező erővel el nem érik

Amikor Jézus feltámadt a halálból, és megjelent az általa kiválasztott apostoloknak, azt mondta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyet „Tőlem hallottatok, mert János vízzel keresztelt, de nem sok nap múlva megkeresztelkedsz Szentlélekkel." (ApCsel 1-2) Amikor elérkezett a pünkösd napja, mindannyian együtt voltak egy helyen – és hirtelen olyan zaj támadt az égből, mint egy erős tomboló szél, és ez betöltötte az egész házat, ahol ültek. (ApCsel 5:2-1) Tűzként hasított nyelvek jelentek meg nekik, és mindegyikükön megnyugodtak – és mindannyian megteltek Szentlélekkel, és más nyelveken kezdtek beszélni, ahogy a Lélek adott nekik szólást. (ApCsel 2:2-3) Mind a zsidók, mind a prozeliták hallották őket, amint a mi nyelvünkön beszélték Isten hatalmas műveit.” (ApCsel 4:2) És mindnyájan csodálkozva és tanácstalanul mondták egymásnak: Mit jelent ez? – De mások gúnyosan azt mondták: „Tele vannak újborral.” (ApCsel 11:2-12)

Péter prédikációja pünkösdkor

Péter a tizenegy mellett felemelte hangját, és így szólt hozzájuk: „Ezek az emberek nem részegek, ahogy gondoljátok, hiszen még csak a nap harmadik órája van – de ez az, amit Jóel próféta mondott.” (ApCsel 2:15-16) „És lészen az utolsó napokban – hirdeti Isten –, hogy kiárasztom Lelkemet minden testre, és fiaitok és leányaitok prófétálnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. és öregeid álmokat álmodnak; még az én szolgáimra és szolgáimra is kiöntöm azokban a napokban az én Lelkemet, és ők prófétálnak.” (ApCsel 2-17) Péter azt is mondta: „Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, és ebből vagyunk mi mindnyájan. tanúk – lévén tehát felmagasztaltattak az Isten jobbjára, és miután megkapta az Atyától a Szentlélek ígéretét, kiöntötte ezt, amit ti is láttok és hallotok.” (ApCsel 18:2-32) És: „Tudja meg tehát Izráel egész háza, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, ezt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” (ApCsel 33:2) Amikor ezt meghallották, megszakadt a szívük, és így szóltak Péterhez és a többi apostolhoz: „Testvéreim, mit tegyünk?” (ApCsel 36) Péter így szólt hozzájuk: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát – mert az ígéret tiétek. és gyermekeidért és mindazokért, akik távol vannak, mindenkiért, akit az Úr, a mi Istenünk elhív magához." (ApCsel 2:37-2) Akik megkapták szavát, megkeresztelkedtek, és az apostolok tanításának és közösségének, a kenyértörésnek és az imáknak szentelték magukat – és minden lélekre rémület szállt, és sok csoda és jel az apostolokon keresztül történik. (ApCsel 38:39-2)

Krisztust prédikálni a Szentlélek bátorságában

Ahogy Péter folytatta, így prédikált: „Amit Isten megjövendölt minden próféta szájával, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt így váltotta be – Térjetek meg tehát, és térjetek vissza, hogy eltöröltessenek bűneitek, hogy eljöjjenek a felüdülés ideje. az Úr színe elől." (ApCsel 3:18-20) Miközben az apostolok folytatták a szolgálatot, és szembekerültek az ellenállással, bátorságért imádkoztak, és ezt mondták: „Uram, tekints fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy továbbra is teljes bátorsággal mondják a te igédet, miközben te kinyújtod kezed a gyógyításhoz, és jelek és csodák történnek szent szolgád, Jézus neve által." (ApCsel 4:29-30) Amikor pedig imádkoztak, megrendült a hely, ahol összegyűltek, és mindannyian megteltek Szentlélekkel, és bátran hirdették Isten szavát. (ApCsel 4:31) További ellenállásra Péter és az apostolok azt mondták: „Inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint az embereknek – Atyáink Istene támasztotta fel Jézust, akit megöltél, amikor felakasztottad egy fára – Isten felemelte jobbján Vezetőként és Üdvözítőként, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek – és mi vagyunk ezeknek a tanúi, és a Szentlélek is, akit Isten adott azoknak, akik engedelmeskednek neki.” (ApCsel 5:29-32)

A szamaritánusok megtérése 

Amikor Fülöp Szamária városában hirdette az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló örömhírt, és hirdette nekik a Krisztust, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. (ApCsel 8:12) A jeruzsálemi apostolok meghallották, hogy Szamária befogadta Isten szavát, és elküldték hozzájuk Pétert és Jánost (ApCsel 8:14), akik lejöttek és imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlelket (ApCsel. 8:15), mert még egyikükre sem esett, hanem csak megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. (ApCsel 8:16) Aztán rájuk tették a kezüket, és megkapták a Szentlelket. (ApCsel 8:17)

A pogányok megkapják a Szentlelket

Amikor Pétert elhívták, hogy hirdesse az evangéliumot a pogányoknak, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallották az igét, és a hívők a körülmetéltek közül, akik Péterrel jöttek, elcsodálkoztak, mert a Szentlélek ajándéka még az igére is kiáradt. Pogányok – mert hallották őket nyelveken beszélni és Istent magasztalni. (ApCsel 10:44-46) Péter kijelentette: „Vajon megtagadhatja valaki a vizet, hogy megkeresztelje ezeket az embereket, akik ugyanúgy megkapták a Szentlelket, mint mi?” – és megparancsolta nekik, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. (ApCsel 10:47-48) Amikor elmesélte a történteket a jeruzsálemi hívőknek, ezt mondta: „Amikor beszélni kezdtem, a Szentlélek leszállt rájuk, ahogy kezdetben ránk is. És eszembe jutott az Úr szavára, ahogy azt mondta: János vízzel keresztelt, ti pedig Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. – Ha tehát Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint nekünk, amikor hittünk az Úr Jézus Krisztusban, ki voltam én, hogy Isten útján állhattam? (ApCsel 11:15-17) Amikor ezeket hallották, elhallgattak, és dicsőítették Istent, mondván: „Akkor a pogányoknak is adott Isten az életre vezető bűnbánatot.” (ApCsel 11:18) Később a jeruzsálemi zsinaton Péter kijelentette: „Isten, aki ismeri a szívet, tanúságot tett róluk azzal, hogy a Szentlelket adta nekik, ahogy nekünk is, és nem tett különbséget köztünk és közöttük, megtisztították szívüket hit által." (Cselekedetek 15:8-9) Amikor Péter azt hangoztatta, hogy a pogány keresztényektől nem kell követni Mózes törvényét, Péter ezt mondta: „Miért teszed próbára Istent azzal, hogy igát teszel a tanítványok nyakába, sem apáink, sem mi nem tudtuk elviselni? De hisszük, hogy mi is üdvözülünk az Úr Jézus kegyelme által, ahogyan ők is. (ApCsel 15:10-11)

A pogányok Pál szolgálata által kapják meg a Szentlelket

Miközben Pál az evangéliumot hirdette, találkozott néhány János-tanítvánnyal, és így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hittetek? A válaszuk az volt, hogy nem is hallottak arról, hogy van Szentlélek, és hogy megkeresztelkedtek János keresztségébe. (ApCsel 19:1-3) Pál ezt mondta: „János a bűnbánat keresztségével keresztelt, és azt mondta az embereknek, hogy higgyenek abban, aki utána jön, vagyis Jézusban.” (ApCsel 19:4) Ennek hallatán megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében, és amikor Pál rájuk tette a kezét, rájuk szállt a Szentlélek, és elkezdtek nyelveken szólni és prófétálni. (ApCsel 19:5-6)

A Szentlélek feltámadó ereje

Mindannyian, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusban, megkeresztelkedtünk az ő halálába. (Róma 6:3) Azért vele együtt eltemettek minket a keresztség által a halálba, hogy miként Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, mi is új életben járjunk. (Róma 6:4) Megmosattatok, megszenteltek, megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által. (1Korinthus 6:11) Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. (Róma 5:5) A Lélek megsegít minket gyengeségünkben – mert nem tudjuk, hogy mihez imádkozzunk, ahogy kellene, de a Lélek közbenjár értünk olyan sóhajtozásokkal, amelyek túl mélyek a szavakhoz –, amely átkutatja a szíveket, tudván, mi az Lélek, mert a Lélek közbenjár a szentekért Isten akarata szerint. (Róma 8:26-27)

A Szentlélek erejével bővelkedünk a reményben

A reménység Istene örömmel és békével tölti el a hívőket, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjenek reménységben. (Róma 15:13) Ki ismeri az ember gondolatait, ha nem az illető szelleme, amely benne van? – Tehát senki sem érti meg Isten gondolatait, csak Isten Lelke. (1Korinthus 2:11) Most nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való Lelket, hogy megértsük, amit Isten ajándékozott nekünk. (1Korinthus 2:12) A hívők tanúságtétele olyan, mint Krisztus levele, amelyet nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írnak. (2Korinthus 3:3) Ilyen bizalom van Krisztuson keresztül Isten iránt – nem abban, hogy elégségesek vagyunk önmagunkban, hogy bármit is tőlünk származónak állítsunk, hanem a mi elégségességünk Istentől van, aki elégségessé tett minket, hogy szolgái legyünk. új szövetség, nem a betű, hanem a Lélek. Mert a betű öl, de a Lélek megelevenít. (2Korinthus 3:4-6) Aki Szellemet ad nektek, és csodákat tesz közöttünk, az nem a törvény cselekedeteiből teszi ezt, hanem úgy, hogy hittel hallgat – ahogyan Ábrahám is „hitt Istennek, és ezt úgy tekintették neki. igazságosság.” (Galata 3:5-6) Krisztus megváltott minket a törvény átkától azáltal, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: „Átkozott mindenki, aki fára van akasztva” – hogy a Krisztus Jézusban Ábrahám áldása legyen eljöhetnénk a pogányokhoz, hogy hit által elnyerjük a megígért Lelket. (Galata 3:13-14) Amit Krisztus véghezvitt, hogy a pogányokat engedelmességre késztesse, jelek és csodák ereje – Isten Lelke ereje által. (Róma 15:18-19)

Újjászületned kell, mint Isten gyermekét

Jézus ezt mondta: „Bizony, bizony, mondom nektek, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten országát – ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten országába. (János 3:3-5) Ami testtől született, az test, és ami Lélektől született, az lélek. (János 3:6) Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam neked: Újonnan kell születned. (János 3:7) A szél oda fúj, ahol akar, és hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki Lélektől született.” (János 3:8) Azt is mondta: „Eljön az óra, és már itt van, amikor az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya ilyen embereket keres, hogy imádják őt. (János 4:23) Az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (János 4:24) Ha test szerint élsz, meghalsz, de ha a Lélek által megölöd a test cselekedeteit, élni fogsz. (Róma 8:13) Mert mindazok, akiket Isten Lelke vezérel, Isten fiai. (Róma 8:14)

A Lélek az élet - mi, mint fiaink vagyunk

Nem testben vagytok, hanem Lélekben, ha valójában Isten Lelke lakik bennetek – Akiben nincs Krisztus Lelke, az nem tartozik hozzá. (Róma 8:9) De ha Krisztus bennetek van, jóllehet a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az igazság miatt. (Róma 8:10) Ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, a ti halandó testeteket is megeleveníti a bennetek lakozó Lelke által. (Róma 8:11) Nem a rabszolgaság szelleme, hogy visszaesünk a félelembe, hanem a gyermekké való örökbefogadás Lelke, aki által kiáltjuk: „Abba! Apa!" (Róma 8:15) A Lélek a mi lelkünkkel együtt tanúskodik arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ha gyermekek, akkor örökösök – Isten örökösei és Krisztus örököstársai, feltéve, hogy vele együtt szenvedünk, hogy megdicsőüljünk neki. (Róma 8:16-17) A jelen idő szenvedéseit nem érdemes összehasonlítani a kinyilatkoztatásra váró dicsőséghez, mert a teremtett világ mohón várja Isten fiainak kinyilatkoztatását. (Róma 8:18-19) Azok, akiknél a Lélek zsengéje van, legbelül sóhajtozva várják a fiúvá fogadást, a test megváltását. (Róma 8:23)

Alapvető igazságok

Krisztus igéjének kiindulópontja magában foglalja a holt cselekedetekből való megtérés és az Istenbe vetett hit, valamint a keresztség és a kézrátétel, valamint a halálból való feltámadás és az örök ítélet alapját. akik alámentek a keresztségbe, és megízlelték a mennyei ajándékot, és megkapták a Szentlelket, és megízlelték Isten jó szavát és az eljövendő kor hatalmát. (Zsidók 6:1-5 Lamsa) Jézusban körülmetélkedünk kéz nélkül végzett körülmetéléssel, a test testének levetésével, Krisztus körülmetélésével, miután vele együtt eltemettem a keresztségben, amelyben mi is feltámadunk. vele az Isten hatalmas munkájába vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. (Kolossé 2:11-12) Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát – mert az ígéret nektek szól, gyermekeiteknek és mindazoknak, akik távol vannak mindenki, akit az Úr, a mi Istenünk magához hív. (ApCsel 2:38-39)

Nyelveken szólni és Lélekben imádkozni

Kövesd a szeretetet, és őszintén vágyod a lelki ajándékokra. (1Korinthus 14:1) Aki nyelveken szól, az nem emberekhez szól, hanem Istenhez; mert senki sem érti őt, hanem ő mond titkokat a Lélekben. (1Korinthus 14:2) Kívánatos, hogy mindnyájan nyelveken szóljunk, mert a nyelveken beszélők építik magukat. (1Korinthus 14:4) Amikor nyelven imádkozunk, a lélek imádkozik, de az elme terméketlen. (1Korinthus 14:14) Mit tegyek? Imádkozni fogok a lelkemmel, de imádkozni fogok az elmémmel is; Énekelni fogok a lelkemmel, de énekelek az eszemmel is. (1Korinthus 14:15) Pál hálát adott Istennek, hogy többet szólt nyelveken, mint mások. (1Korinthus 14:18) Ne tiltsd el a nyelveken szólást. (1Korinthus 14:39)

Lélekben prófétálni

Őszintén vágynunk kell a lelki ajándékokra, különösen azért, hogy prófétálhassunk. (1Korinthus 14:1) Aki prófétál, az emberekhez szól, hogy építsen, bátorítson és vigasztaljon. (1Kor 14:3) Aki prófétál, az építi a gyülekezetet, mint aki prófétál, nagyobb annál, aki nyelveken szól. (1Korinthus 14:5) A gyülekezetben jobb érthetően beszélni, hogy oktasson másokat, mint sok szót egy nyelven. (1Korinthus 14:19) Ha tehát az egész gyülekezet összegyűlik, és mindnyájan nyelveken beszélnek, és kívülállók vagy hitetlenek lépnek be, nem mondják-e, hogy elment az eszed? (1Korinthus 14:23) De ha mindenki prófétál, és hitetlen vagy kívülálló belép, mindenki elítéli, mindenki felelősségre vonja, szívének titkai feltárulnak, és így arcra borulva imádni fogjuk Istent, és kijelentjük, hogy Isten valóban köztetek van. (1Korinthus 14:24-25)

A Lélek ajándékai

Most különféle ajándékok vannak, de ugyanaz a Lélek; és vannak különféle szolgálatok, de ugyanaz az Úr; és vannak különféle tevékenységek, de ugyanaz az Isten, aki mindenkiben meghatalmazza ezeket. (1Korinthus 12:4-6) Minden hívőnek megadatott a Lélek megnyilvánulása a közjó érdekében. (1Korinthus 12:7) A Lélek által különféle ajándékok születnek, beleértve a bölcsesség kimondását, a tudás kimondását, a hitet, a gyógyulás ajándékait, a csodákat, a próféciákat, a szellemek megkülönböztetésének képességét, a különféle nyelveket és nyelvek értelmezése. (1Korinthus 12:8-10) Mindezeket egy és ugyanaz a Lélek hatalmazza fel, aki minden hívőnek egyénileg oszt, ahogy akar. (1Korinthus 12:11) Mert ahogy a test egy és sok tagja van, és a test minden tagja, ha sok is, egy test, úgy van ez Krisztussal is. (1Korinthus 12:12) Mert egy Lélekben a hívők egy testté keresztelkednek meg – zsidók vagy görögök, rabszolgák vagy szabadok – és egy Lélekkel itatják meg őket. (1Korinthus 12:13) Ne oltsátok ki a Lelket, és ne vessétek meg a próféciákat, hanem próbáljatok meg mindent – ​​ragaszkodjatok ahhoz, ami jó. (1Thesszalonika 5:19-21)

Szentlélekben való működés

Krisztusban be kell töltenünk Istennel, amely megkapja szent leheletét. (Galata 3:14) A bennünk rejlő Lélek által az élő Isten templomaivá válunk. (1Korinthus 3:16) A Lélek új élete megtisztít és minden igazságra kényszerít. (Róma 8:10) Isten Krisztus által a Lélek élő vizét önti belénk, szeretettel tölti el szívünket, kimondhatatlan örömmel ad rendkívüli békét. (Róma 5:5) Nem egy régi írott törvény szerint kell szolgálnunk, hanem a Lélek új életében. (Róma 7:6) És ne tanítsuk a bölcsesség ékesszóló szavait Lélek nélkül, nehogy Krisztus keresztje elhalványuljon. (1Korinthus 1:17) Inkább ha szükséges, maradjunk, és várjuk, hogy hatalmat kapjunk a magasságból. (Lk 11:13) A Szentlélek lesz a mi hajtóerőnk – átalakít, közbenjár és erőt ad nekünk Isten akarata szerint. (2Korinthus 3:18) A démoni erődökből való csodálatos gyógyulás szolgálatát a Lélek erejében végzik. (ApCsel 10:38) A prófécia nem az ember akaratából származik, hanem amikor valaki Istentől beszél, mivel a Szentlélek isteni kenetet biztosít és magával viszi. (2Péter 1:21) A jelek és csodák a Lélek ereje által nyilvánulnak meg. (Róma 15:19) Bátorságunk és ihletettségünk az, hogy Isten lehelete által életre keltsünk. (ApCsel 4:31) Míg Isten Igéjének igazsága a mi szilárd táplálékunk, Isten Lelke az italunk. (Efézus 5:18)

Kulcsfontosságú bibliai hivatkozások

Lukács 3: 15-16 (ESV) 

Amint az emberek várakoztak, és mindenki a szívében kérdezte Jánosról, hogy vajon ő lehet -e a Krisztus, János válaszolt mindannyiuknak, mondván: „Én vízzel keresztellek titeket, de aki nálam hatalmasabb, eljön, a szíj akinek a szandálját nem vagyok érdemes feloldani. Szent Lélekkel és tűzzel fog megkeresztelni.

Lukács 3: 21-23 (ESV)

Most, amikor az egész nép megkeresztelkedett, és amikor Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyíltak az egek, és a Szentlélek testi formában leszállt rá, mint egy galamb; és hang hallatszott a mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam; veled nagyon elégedett vagyok. Jézus, amikor megkezdte szolgálatát, körülbelül harminc éves volt.

Lukács 4: 18-19 (ESV) 

 „Az Úr lelke van rajtam, mert felkent, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek. Engem azért küldött, hogy hirdessem a szabadságot a foglyoknak, és helyreállítsam a látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének évét. ”

Lukács 11:13 (ESV)

Ha tehát ti, gonoszak, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a mennyei Atya a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle! ”

Márk 10: 37-40 (ESV)

Ők pedig ezt mondták neki: „Add meg, hogy üljünk, az egyik a jobb kezedben, a másik a balodban, dicsőségedben.” Jézus így szólt hozzájuk: „Nem tudja, mit kér. Képes vagy inni azt a poharat, amit én iszok, vagy megkeresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedtem? ” És azt mondták neki: „Képesek vagyunk”. Jézus pedig így szólt hozzájuk: „A poharat, amelyet iszok, ti ​​isztok, és azzal a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtekde a jobb kezemben vagy a bal oldalamon ülni nem az enyém, hanem azoknak való, akiknek előkészítették. ”

János 1: 29-34 (ESV) 

Másnap látta, hogy Jézus közeledik hozzá, és ezt mondta: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ez az, akiről azt mondtam: 'Utánam jön egy ember, aki előttem áll, mert előttem volt.' Én magam nem ismertem őt, de ezért vízzel keresztelve jöttem, hogy kinyilatkoztassam Izraelt. ” János pedig bizonyságot tett erről: „Láttam, hogy a Lélek galambként száll le az égből, és rajta maradt. Jómagam nem ismertem őt, de aki küldött engem vízzel keresztelni, azt mondta nekem: 'Aki látod, hogy a Lélek leszáll és megmarad, ez az, aki Szentlélekkel keresztel.' És láttam és tanúskodtam arról, hogy ez az Isten Fia. ”

János 3: 3-8 (ESV)

Jézus így válaszolt neki: „Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik újjá, nem láthatja Isten országát. ” Nikodémus ezt mondta neki: „Hogyan születhet az ember öregkorában? Bemehet másodszor anyja méhébe, és megszülethet? ” Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem vízből és Lélekből születik, nem mehet be Isten országába. Ami testtől született, az test, és ami Lélektől született, lélek. Ne csodálkozzon azon, hogy azt mondtam nektek: 'Újjá kell születnetek'. A szél fúj, ahol akar, és hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki Lélektől született."

János 7: 37-39 (ESV)

Az ünnep utolsó napján, a nagy napon, Jézus felállt és így kiáltott fel: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon. Aki hisz bennem, ahogy az Írás mondta:Szívéből élő víz folyói fakadnak.” Most ezt mondta a Lélekről, akit meg kell kapniuk azoknak, akik hittek benne, mert a Lélek még nem adatott meg, mert Jézus még nem dicsőült meg.

János 14:12 (ESV) 

 „Bizony, bizony mondom neked, aki hisz bennem azt a munkát is elvégzi, amit én; és ezeknél nagyobb cselekedeteket fog tenni, mert az Atyához megyek.

János 14: 15-17 (ESV)

"Ha szeretsz engem, megtartod parancsolataimat. És megkérem az Atyát, és ő ad neked egy másik Segítőt, hogy veled legyen örökké, az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja és nem is ismeri. Ismered őt, mert veled lakik és benned lesz.

János 14: 25-26 (ESV)

„Ezeket beszéltem veled, amíg még veled vagyok. Hanem a Segítő, a Szentlélek, akit az Atya az én nevemben küld, mindenre megtanít téged, és emlékeztet mindenre, amit mondtam neked. 

János 16:7 (ESV)

Ennek ellenére igazat mondok: előnyödre válik, hogy elmegyek, mert ha nem megyek el, a Segítő nem jön el hozzád. De ha elmegyek, elküldöm hozzád

ApCsel 1: 4-5 (ESV)

És miközben velük tartózkodott, megparancsolta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várni az Atya ígéretére, amit - mondta - „hallottál tőlem; mert János vízzel keresztelt, de ti nem sok nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. ”

ApCsel 2: 1-4,12-13 (ESV)

Amikor elérkezett a pünkösd napja, mindannyian egy helyen voltak. És hirtelen hatalmas hangú szélhez hasonló hang hallatszott az égből, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. És tűznek szétvett nyelvek tűntek fel előttük, és mindegyiken megpihentek. És mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és más nyelveken kezdtek beszélni, amint a Lélek adta nekik... És mindnyájan csodálkozva és zavartan kérdezték egymást: „Mit jelent ez?” De mások gúnyosan azt mondták: „Tele vannak új borral.”

ApCsel 2: 16-21 (ESV)

De ezt mondta el Joel próféta:
„”És az utolsó napokban lesz, Isten kijelenti:
hogy kiöntöm lelkemet minden testre,
és a te fiaid és leányaid prófétálni fognak,
és ifjaitok látomásokat fognak látni,
és öregeitek álmokat álmodoznak;
még férfi szolgáimra és női szolgáimra is
azokban a napokban kiöntöm Lelkemet, és prófétálni fognak.
És csodákat fogok mutatni a fentiekben
és jelek az alábbi földön,
vér, tűz és füstgőz;
a nap sötétséggé válik
és a hold a vér
mielőtt eljön az Úr napja, a nagy és csodálatos nap.
És lészen, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. ”

ApCsel 2: 36-42 (ESV)

Tudja meg tehát Izrael egész háza ezt biztosan Isten egyszerre tette őt Úrrá és Krisztussá, ezt a Jézust, akit keresztre feszítettél. ” Amikor ezt hallották, szívükhöz vágták őket, és azt mondták Péternek és a többi apostolnak: „Testvéreim, mit tegyünk?” Péter pedig ezt mondta nekik:Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindannyian Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak, mindenkit, akit az Úr, a mi Istenünk magához hív. ” És sok más szóval tanúskodott, és továbbra is buzdította őket, mondván: „Mentsétek meg magatokat ettől a görbe nemzedéktől.” Tehát akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek, és ezen a napon hozzávetőleg háromezer lélek érkezett hozzá. És elkötelezték magukat a apostolok tanítása és a közösség, a kenyértörés és az imádság.

ApCsel 4:31 (ESV)

És amikor imádkoztak, megrendült a hely, ahol összegyűltek, és mindannyian megteltek Szentlélekkel, és továbbra is bátran mondták Isten igéjét.

ApCsel 5: 29-32 (ESV)

De Péter és az apostolok így válaszoltak: „Inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit megöltél egy fára akasztva. Isten felmagasztalta őt jobbján, mint vezető és Megváltó, hogy bűnbánatot adjon Izraelnek és bocsánatot nyújtson. És tanúi vagyunk ezeknek a dolgoknak, és a Szentlélek is, akit Isten adott azoknak, akik engedelmeskednek neki. "

ApCsel 8: 12-17 (ESV)

De amikor hittek Fülöpnek, amikor jó hírt hirdetett Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. Még Simon maga is hitt, és miután megkeresztelkedett, Fülöp mellett folytatta. És látva a jeleket és a nagy csodákat, csodálkozott. Amikor pedig a jeruzsálemi apostolok meghallották, hogy Samaria befogadta Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, akik lementek és imádkozott értük, hogy elnyerjék a Szentlelket, mert még nem esett egyikükre sem, de csak az Úr Jézus nevében keresztelkedtek meg. Aztán rájuk tették a kezüket, és megkapták a Szentlelket.

ApCsel 10: 37-38 (ESV)

maga is tudja, mi történt egész Júdeában, Galileától kezdve a János által hirdetett keresztség után: hogyan kente meg Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és erővel. Járt, és jót tett, és meggyógyított mindazokat, akiket az ördög elnyomott, mert Isten vele volt.

ApCsel 10: 44-48 (ESV)

Miközben Péter még ezeket mondta, a Szentlélek leesett mindazokra, akik hallották az igét. És a körülmetéltek közül hívők, akik Péterrel érkeztek, csodálkoztak, mert a Szentlélek ajándéka még a pogányokra is kiáradt. Mert hallották, amint nyelveken beszélnek és Istent magasztalják. Aztán Péter kijelentette:Visszatarthat -e vizet valaki azért, hogy megkeresztelje ezeket az embereket, akik ugyanúgy kapták a Szentlelket, mint mi?„És megparancsolta nekik, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében… 

ApCsel 11: 15-18 (ESV)

Ahogy elkezdtem beszélni, a Szentlélek rájuk esett, mint ránk az elején. És eszembe jutott az Úr igéje, ahogy ezt mondta:János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Ha tehát Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint amit nekünk adott, amikor hittünk az Úr Jézus Krisztusban, ki voltam én, hogy Isten útjába állhatok? ” Amikor ezeket meghallották, elhallgattak. És dicsőítették Istent, mondván: „Akkor a pogányoknak is Isten bűnbánatot adott, amely életre visz.”

ApCsel 15: 8-11 (ESV)

És Istenem, aki ismeri a szívet, bizonyságot tett róluk, azáltal, hogy nekik adta a Szentlelket, mint nekünk, és nem tett különbséget köztünk és köztük, mivel hittel megtisztította szívüket. Most tehát miért teszitek próbára Istent azzal, hogy igát helyeztek a tanítványok nyakára, amit sem apáink, sem mi nem tudtunk elviselni? De hisszük, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, ahogy ők is. ”

ApCsel 19: 2-7 (ESV)

És így szólt hozzájuk: "Kaptatok -e Szentlelket, amikor hittetek?" És azt mondták: „Nem, nem is hallottuk, hogy van Szentlélek.” És ezt mondta: "Mibe kereszteltetek akkor?" Azt mondták: „János keresztségébe”. Pál pedig ezt mondta: „János a bűnbánat keresztségével keresztelt, és azt mondta az embereknek, hogy higgyenek abban, aki utána jön, vagyis Jézusban.” Ennek hallatán megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. És amikor Pál rájuk tette a kezét, a Szentlélek rájuk szállott, és elkezdtek nyelveken beszélni és prófétálni. Összesen tizenkét férfi volt. 

Róma 6: 2-4 (ESV)

Hogyan élhetünk még benne mi, akik meghaltunk a bűnért? nem tudjátok, hogy mindannyian, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusban, megkeresztelkedtünk az ő halálába? Ezért a keresztséggel együtt eltemettünk vele a halálba, hogy ahogy Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsőségére, mi is az új életben járhatunk.

Róma 5: 5 (ESV)

és a remény nem szégyenít meg minket, mert Isten szeretete a szívünkbe öntött a nekünk adott Szentlélek által.

Róma 8: 9-11 (ESV)

Te azonban, nem testben, hanem Lélekben vannak, ha valójában Isten Lelke lakozik bennetek. Akinek nincs Krisztus Lelke, az nem tartozik hozzá. De ha Krisztus benned van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek az élet az igazság miatt. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halálból, az életet ad a ti halandó testeteknek is bennetek lakó Lelke által..

Róma 8: 14-17 (ESV)

A mindazok, akiket Isten Lelke vezérel, Isten fiai. Mert nem azért kaptad a rabszolgaság lelkét, hogy visszajöjj a félelembe, de gyermekként kaptátok az örökbefogadás Lelkét, akik által ezt kiáltjuk: „Abba! Apa!" Maga a Lélek tanúskodik szellemünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ha gyermekek, akkor örökösei - Isten örökösei és örökösei Krisztusnak, feltéve, hogy vele együtt szenvedünk, hogy mi is vele együtt dicsőüljünk.

Róma 8: 22-23 (ESV)

Tudjuk ugyanis, hogy az egész teremtés eddig együtt nyögött a szülés fájdalmaiban. És nem csak a teremtés, de mi magunk, akik a Lélek első gyümölcseivel rendelkezünk, belsőleg felnyögünk, miközben izgatottan várjuk, hogy fiakká válhassunk, testünk megváltása.

Róma 8: 26-27 (ESV)

Hasonlóképpen a Lélek segít nekünk gyengeségünkben. Mert nem tudjuk, mit kell imádkoznunk, ahogy kell, de maga a Lélek közbenjár értünk túl mély szavakkal. És aki a szíveket kutatja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert a Lélek közbenjár a szentekért Isten akarata szerint.

Róma 15: 13-19 (ESV) 

A reménység Istene töltsön el minden örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek reménységben. Én magam is meg vagyok elégedve veletek, testvéreim, hogy magatok is tele vagytok jósággal, tele vagytok minden tudással, és tudtok tanítani egymásnak. Néhány ponton azonban nagyon bátran írtam nektek emlékeztetőül, az Isten által adott kegyelem miatt, hogy Krisztus Jézus szolgája legyek a pogányoknak Isten evangéliumának papi szolgálatában, hogy A pogányok elfogadhatóak, a Szentlélek megszentelte. Krisztus Jézusban tehát van okom büszke lenni Isten szolgálatára. Mert nem merek másról beszélni, csak arról, amit Krisztus tett rajtam keresztül, hogy engedelmességre vezesse a pogányokat -szóval és tettel, jelek és csodák erejével, Isten Lelke erejével- hogy Jeruzsálemtől és egészen Illyricumig betöltöttem Krisztus evangéliumának szolgálatát;

1Korinthus 2: 10-12 (ESV)

Ezeket a dolgokat Isten kinyilatkoztatta nekünk a Lélek által. A Lélek ugyanis mindent átvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismeri az ember gondolatait, kivéve annak szellemét, amely benne van? Így senki sem érti Isten gondolatait, csak Isten Lelke. Most nem a világ szellemét kaptuk, hanem a Lelket, aki Istentől van, hogy megértsük azokat a dolgokat, amelyeket Isten szabadon adott nekünk.

1Korinthus 6:11 (ESV)

De megmostatok, megszenteltetek, megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által.

1Korinthus 12: 4-11 (ESV)

Ma már sokféle ajándék létezik, de ugyanaz a Lélek; és vannak különféle szolgálatok, de ugyanaz az Úr; és vannak különféle tevékenységek, de ugyanaz az Isten, aki mindenkiben felhatalmazza őket. Mindegyiknek megadatik a Lélek megnyilvánulása a közjó érdekében. Mert az egyiknek a Lélek által adatik a bölcsesség, a másiknak pedig a tudás kimondása ugyanazon Lélek szerint, egy másik hitnek ugyanazon Lélek által, másnak a gyógyítás ajándékaiért az egyik Lélek által, a másiknak a csodák cselekedete , másoknak a próféciák, másoknak a szellemek megkülönböztetésének képessége, másoknak különféle nyelvek, másoknak a nyelvek értelmezése. Mindezt egy és ugyanaz a Lélek hatalmazza fel, aki egyenként osztja ki mindegyiket, ahogy akarja.

1Korinthus 14: 1-5 (ESV)

Törekedjetek a szeretetre, és vágyakozzatok a lelki ajándékok iránt, különösen azért, hogy prófétálhassatok. Mert aki nyelven beszél, nem emberekhez szól, hanem Istenhez; mert senki sem érti őt, de titkokat mond a Lélekben. Viszont az, aki prófétál, az emberekhez szól, hogy építsenek, bátorítsanak és vigasztaljanak. Aki nyelven beszél, felépíti magát, de aki prófétál, az építi az egyházat. Most azt akarom, hogy mindenki nyelveken beszéljen, de még inkább prófétáljon. A prófétáló nagyobb, mint a nyelveken beszélők, hacsak valaki nem tolmácsol, hogy felépüljön az egyház.

1Korinthus 14: 13-18 (ESV)

Ezért annak, aki nyelven beszél, imádkoznia kell, hogy értelmezzen. For ha nyelven imádkozom, a lelkem imádkozik, de az elmém terméketlen. Mit csináljak? Lelkemmel imádkozom, de értelmemmel is imádkozom; én lelkemmel dicsérni fog, de eszemmel is énekelni fogok. Ellenkező esetben, ha szellemével hálálkodik, hogyan mondhatja bárki, aki kívülálló, „Ámen” a hálaadásához, ha nem tudja, mit mond? Lehet, hogy eléggé hálás vagy, de a másik személy nem épül fel. Hálát adok Istennek, hogy mindnyájan többet beszélek nyelveken.

2Korinthus 3: 2-6 (ESV)

Te vagy a mi ajánlólevelünk, amelyet a szívünkre írtunk, hogy mindenki ismerje és olvassa. És megmutatod, hogy Krisztus levele, amelyet mi küldtünk, nem tintával írt hanem az élő Isten Lelkével, nem kőtáblákon, hanem emberi szívű táblákon. Ilyen bizalom van bennünk Krisztus által Isten iránt. Nem mintha elégségesek lennénk önmagunkban ahhoz, hogy bármit is magunkról jöjjünk, de elégségességünk az Isten, aki elegendővé tett bennünket, hogy egy új szövetség szolgái legyünk, nem a betű, hanem a Lélek szolgálatában. Mert a betű öl, de a Lélek életet ad.

Galata 3: 5 (ESV) 

 Aki a Lelket szolgáltatja nektek, és csodákat tesz köztetek, azt a törvény cselekedeteivel vagy hittel hallgatva teszi?-

Galata 3: 13-14 (ESV) 

Krisztus megváltott minket a törvény átkától azáltal, hogy átok lett számunkra - mert meg van írva: „Átkozott minden, akit fára akasztanak” -, hogy Krisztus Jézusban Ábrahám áldása eljusson a pogányokhoz, hogy hit által megkaphassuk az ígért Lelket.

Kolossé 2: 11-14 (ESV)

„Benne is körülmetélkedtetek kézzel készített körülmetéléssel, a test testének levetésével, Krisztus körülmetélésével, mivel vele együtt eltemettetek a keresztségben, amelyben te is Isten hatalmas munkájába vetett hit által nevelkedtél vele, aki feltámasztotta őt a halálból. Te pedig, aki meghaltál vétkeidben és húsod körülmetéletlenségében, Isten vele együtt életre kelt, megbocsátva minden vétkünket, megszüntetve az adósságok nyilvántartását, amely törvényes követeléseivel ellenünk állt. Ezt félretette, a keresztre szegezve. ”

Zsidók 6: 1-8 (arámi Peshitta, Lamsa)

1 Hagyjuk tehát Krisztus elemi szavát, és haladjunk tovább a tökéletesség felé. Miért raksz le ismét egy alapot a múlt tetteiből való megbánáshoz és az Istenbe vetett hithez? 2 És a keresztség és a kézrátétel tanítására, a halottak feltámadására és az örök ítéletre? 3 Ha az Úr megengedi, megtesszük. 4 De ez lehetetlen azok számára, akik egyszer már megkeresztelkedtek 5 és megízlelték a mennyei ajándékot, és megkapták a Szentlelket, és megízlelték Isten jó szavát és az eljövendő világ hatalmait, 6 Mert hogy ismét vétkezzenek, és a megtérés által újra megújuljanak, másodszor is keresztre feszítik Isten Fiát, és nyíltan megszégyenítik. 7 Mert a föld, amely iszik a rá bőven hulló esőből, és hasznos gyógynövényeket terem azoknak, akiknek művelik, áldást nyer Istentől; 8 De ha tövist és tövist terem, elvetik, és nincs messze a kárhoztatástól; és a végén ezt a termést elégetik.