Az 1. századi apostoli kereszténység helyreállítása
Bűnbánat
Bűnbánat

Bűnbánat

A bűnbánat prédikációja 

Krisztus legalapvetőbb tanítása a halott cselekedetekből való megtérés és az Istenbe vetett hit alapja. (Zsidók 6:1) János, Zakariás fia és Krisztus előfutára meghirdette a bűnbánat keresztségét. (Lukács 3:3) Jézus eljött, és hirdette Isten evangéliumát, mondván: „Betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban”. (Márk 1:15) Elküldte tanítványait, hogy hirdessék Isten országát, és hirdessék, hogy minden ember térjen meg. (Lk 9-1) És amikor Isten jobbjára felemelték, az apostolok ugyanezt az evangéliumot hirdették: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." (ApCsel 2:2) A pogányoknak és a zsidóknak is Isten megadta a bűnbánatot, amely az élethez vezet. (ApCsel 38:11) Mert Jézus nevében a bűnbánat és a bűnbocsánat hirdettetik minden nemzetnek, Jeruzsálemtől kezdve. (Lk 18:24) Isten kedvessége arra való, hogy megtérésre vezessen bennünket. (Róma 47:2) Az Úr türelmes hozzánk, nem akarja, hogy valaki elvesszen, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. (4Péter 2:3) Mégis eljön az Úr napja, mint a tolvaj, és a föld és a rajta végzett munkák láthatóvá lesznek. (9Péter 2:3) A most létező eget és földet tűznek tartogatják, megtartva az ítélet napjáig és az istentelenek pusztulásáig. (10Péter 2:3)

Isten igazságosan ítéli meg a világot

Isten mindenhol megparancsolja minden embernek, hogy térjen meg, mert kitűzött egy napot, amelyen igazságosan ítéli meg a világot az általa kijelölt ember által, és erről mindenkit biztosított azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. (ApCsel 17:30-31) Ha nem bánunk meg, függetlenül bűneink súlyosságától, mi is el fogunk pusztulni a gonoszokkal együtt. (Lukács 13:5) Ahhoz, hogy elkerüljük az eljövendő haragot, gyümölcsöt kell teremnünk a bűnbánatnak megfelelően. (Lukács 3:7-8) Még most is a fák gyökerére fektetik a fejsze. Ezért minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. (Lk 3:9) Jézus az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel. A szálló villát fogja, hogy megtisztítsa a szérűjét, és begyűjtse a búzát istállójába, de a pelyvát olthatatlan tűzzel égeti el. (Lukács 3:16-17) A kemény és megbánhatatlan szívűek haragot halmoznak fel maguknak a harag napján, amikor Isten igazságos ítélete megjelenik. (Róma 2:5) Mindenkinek megfizet az ő cselekedetei szerint; örök életet ad azoknak, akik türelemmel a jó cselekedetekben dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek; de akik vitatkoznak, és nem az igazságnak, hanem hamisságnak engedelmeskednek, harag és harag lesz. (Róma 2:7-8)

A bűnbánat halál a bűnnek

Amit elvetsz, csak akkor kel életre, ha el nem hal. (1Korinthus 15:36) A bűnbánat során úgy tekintjük magunkat, hogy meghaltunk a bűnnek, és éltünk Istennek Krisztus Jézusban. (Róma 6:10) Mert mindannyian, akik meghalunk Krisztussal és megkeresztelkedünk Jézus nevére, az ő halálába keresztelkedünk. (Róma 6:3) Azért vele együtt eltemettek minket a keresztség által a halálba, hogy miként Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, mi is új életben járjunk. (Róma 6:4) Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk vele. (Róma 6:8) Ezért nem szabad hagynunk, hogy a bűn uralkodjon halandó testünkben. (Róma 6:12) És ne a bűnnek adjuk fel magunkat az igazságtalanság eszközeként, hanem Isten előtt, mint akiket a halálból életre hoztak, és tagjainkat az igazságra. (Róma 6:13)

Sétáljon a fényben

Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. (1János 1:5) Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, miközben sötétségben járunk, hazudunk, és nem gyakoroljuk az igazságot. (1János 1:6) Ha világosságban járunk, ahogyan ő is a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. (1János 1:7) Rabszolgái vagyunk annak, akinek engedelmeskedünk, vagy a bűnnek, amely halálhoz vezet, vagy az engedelmességnek, amely az igazsághoz vezet. (Róma 6:16) De hála Istennek, mert akik egykor a bűn rabszolgái voltak, most szívükből engedelmeskedtek a tanítás mértékének, amelyre elkötelezték magukat (Róma 6:17), és miután felszabadultak a bűnből az igazság rabszolgái lettek. (Róma 6:18) Isten szolgáiként a kapott gyümölcs a megszentelődéshez és annak végéhez, az örök élethez vezet. (Róma 6:22)

Légy halott a bűnnek és élj a Lélekben

Isten a Szentlelket adja azoknak, akik engedelmeskednek neki. (ApCsel 5:32) Ha hiszünk, el vagyunk pecsételve a megígért Szentlélekkel, amely örökségünk biztosítéka mindaddig, amíg birtokba nem kerülünk. (Efézus 1:13-14) Krisztus beváltotta az ígéretet: „János vízzel keresztelt, ti pedig Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni”. (ApCsel 11:16) Ő az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel. (Lukács 3:16) Valóban, a Lélek, amit kapunk, az Isten gyermekeivé való örökbefogadásunk nyilatkozata, akikhez így kiáltunk: „Abba! Apa!" (Róma 8:15) Mert ha Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az igazság miatt. (Róma 8:10) Megmosakodtunk, megszenteltek, megigazultunk az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által. (1Korinthus 6:11) Ha valaki nem születik újjá, nem láthatja Isten országát. (János 3:3) A Lélek az, ami életet ad. (János 6:63) Ha valaki nem születik Lélektől, nem mehet be Isten országába. (János 3:5) Az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. (János 4:24)

Engedelmesség a végsőkig

A Lélek megszentelésekor Isten arra szánt bennünket, hogy engedelmeskedjünk Jézus Krisztusnak, és meghintsük vérét. (1Péter 1:2) Meg kell tisztítanunk magunkat testünk és szellemünk minden szennyeződésétől, Isten félelmében teljessé kell tenni a megszenteltséget, félelemmel és reszketéssel munkálkodni saját üdvösségünkön. (2Korinthus 7:1) Az újszülött csecsemőkhöz hasonlóan nekünk is fel kell nőnünk az üdvösségre, igazságot, kegyességet, hitet, szeretetet, állhatatosságot, szelídséget követve, megvívva a hit jó harcát, és meg kell ragadnunk az örök életet, amelyre el lettünk hívva. (1Timóteus 6:11-12) Ne legyünk lomhák, hanem utánozzuk azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. (Zsidók 6:12) Figyeljetek a szentek kitartására vonatkozó felszólításra, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézusba vetett hitüket. (Jel 14:12) Mert osztozunk Krisztusban, ha valóban szilárdan megtartjuk eredeti bizalmunkat mindvégig. (Zsidók 3:14) Sokan gyűlölni fognak az ő nevéért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Márk 13:13)

Maradj bűnbánatban

Jézus a szenvedések által tanulta meg az engedelmességet. (Zsidók 5:8) És tökéletessé lett, örök üdvösség forrása lett mindazoknak, akik engedelmeskednek neki. (Zsidók 5:9) Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van; aki nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. (János 3:36) Lángoló tűzben bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és azokon, akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus evangéliumának. (2Thesszalonika 1:8) Az ember cselekedetekből igazul meg, nem csupán hitből. (Jakab 2:24) A hit önmagában, ha nincsenek cselekedetei, halott. (Jakab 2:17) Ahogyan a test halott lélek nélkül, úgy a hit is halott cselekedetek nélkül. (Jakab 2:26) Ha feladtuk az eleinte megszeretett szeretetünket, Jézus eljön, és elhagyja a helyünket, hacsak nem tartunk bűnbánatot. (Jelenések 2:5) Sokan langyosak, nem melegek és nem hidegek, ezért kiköpi őket a száján. (Jelenések 3:16) Azt mondják: Gazdag vagyok, boldogultam, és nincs szükségem semmire, nem veszik észre, hogy nyomorultak, szánalmasak, szegények, vakok és meztelenek. Légy buzgó és térj meg. (Jelenések 3:17-19)

Az igazságtalanság gyümölcsei a Lélek gyümölcseivel szemben

Az igazságtalanok nem öröklik Isten országát. Ne tévesszenek meg: sem parázna, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem tolvajok, sem kapzsiak, sem részegesek, sem szidalmazók, sem szélhámosok nem öröklik Isten országát. (1Korinthus 6:9-10) Nyilvánvalóak a test cselekedetei: paráznaság, tisztátalanság, érzékiség, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, dührohamok, rivalizálás, nézeteltérések, megosztottság, irigység, részegség, orgiák, és ehhez hasonló dolgok. Akik ilyeneket tesznek, nem öröklik Isten országát. (Galata 5:19-21) Ne legyen szenny, balga beszéd vagy durva tréfa, hanem legyen hálaadás. (Efézus 5:4) Mert biztos lehetsz abban, hogy aki erkölcstelen vagy tisztátalan, vagy kapzsi, annak nincs öröksége a királyságban. (Efézus 5:5) Senki ne tévesszen meg benneteket üres beszédekkel, mert ezek miatt éri Isten haragja az engedetlenség fiait. (Efézus 5:6) Ezért ne társalogjatok velük; mert egykor sötétség voltatok, de most világosság vagytok az Úrban – Járjatok mint a világosság fiai. (Efézus 5:7-8) Ne vegyetek részt a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem tárjátok fel azokat. (Efézus 5:11) Ebből nyilvánvaló, hogy kik az Isten és kik az ördög fiai: aki nem cselekszik igazságot, az nem Istentől való, és az sem, aki nem szereti a testvérét. (1János 3:10) Ha Szellem szerint élünk, járjunk is Lélek szerint. (Galata 5:25) A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás; ilyen dolgok ellen nincs törvény. (Galata 5:22-23)

Azt parancsoljuk, hogy szeressünk

Nincs más parancsolat ezeknél nagyobb: 'Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.' A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Márk 12:30-31) Valóban, szeretnünk kell ellenségeinket, és jót kell tennünk azokkal, akik gyűlölnek minket, és jutalmunk bőséges lesz, és a Magasságos fiai leszünk. (Lukács 6:35) Senkinek ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy szeressétek egymást, mert aki a másikat szereti, az betöltötte a törvényt, mert az egész törvény egy szóban teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Róma 13:8-9) Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert az Isten szeretet. (1János 4:8) Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete teljessé lett bennünk. (1János 4:12) Ez az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást. (1János 3:23) Feladatunk célja a szeretet, amely tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakad. (1 Timóteus 1:5) Tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretünk. Aki nem szeret, az a halálban marad. (1János 3:14)

Vesd le a régit, és vedd fel az újat

Nem szabad többé úgy járnunk, mint akik elméjük hiábavalóságában járnak, és értelmükben elsötétültek, elidegenedtek Isten életétől a bennük lévő tudatlanság miatt, szívük keménysége miatt. (Efézus 4:17-18) érzéketlenné váltak, és átadták magukat, hogy mindenféle tisztátalanságot gyakoroljanak. (Efézus 4:19) De ez nem igazán Krisztus útja! – (Efézus 4:20) feltéve, hogy hallottál róla, és megtanítottál (Ef 4:21), hogy vesd le régi énedet, hozzátartozik korábbi életmódotokhoz, és megromlott az álnok vágyak miatt (Efézus 4:22), és meg kell újulnia elmétek szellemében (Efézus 4:23), és felöltöztetni az új ént, amelyet a saját hasonlatosságára teremtettek. Isten az igazi igazságban és szentségben. (Efézus 4:24) A hosszú időkig titokban tartott misztérium kinyilatkoztatása szerint (Róma 16:25), de mára felfedték és minden nemzet számára ismertté vált; örökkévaló Istenünk parancsa a hit engedelmességének megvalósítására. (Róma 16:26) Jézus azért jött, hogy megnyissa a szemünket, hogy a sötétségből a világosságba és a Sátán hatalmából Istenhez térhessünk, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát és helyet a belé vetett hit által a megszenteltek között. . (ApCsel 26:18) Mert kegyelemből üdvözülünk a hit által. És ez nem a mi dolgunk; ez Isten ajándéka. (Efézus 2:8) Mivel tehát hitből igazultunk meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. (Róma 5:1) Általa hit által hozzájutottunk ehhez a kegyelemhez, amelyben állunk, és örvendünk Isten dicsőségének reményében. (Róma 5:2) Krisztus Jézusban Isten fiai vagyunk, hit által. (Galata 3:26) Hitben nagyon várjuk az igazság reményét. (Galata 5:5) Krisztus Jézusban semmi sem számít, csak a szeretet által munkálkodó hit. (Galata 5:6)

Igazság a hit által

Az ember élete nem a vagyonának bőségéből áll. (Lk 12) Isten igazsága hitből hitre nyilvánul meg, amint meg van írva: „Az igaz hitből él.” (Róma 15:1) Isten igazsága a Jézus Krisztusba vetett hit által van mindazok számára, akik hisznek. (Róma 17:3) Mert lehetetlen tetszeni Istennek hit nélkül, ahogyan az áll: „De az én igazam hitből él, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem”. (Zsidók 22:10) Akik visszahúzódnak, elpusztulnak, de akiknek van hitük, megőrzik a lelküket. (Zsidók 38:10) A jó lelkiismeret elutasításával egyesek hajótörést okoztak a hitüknek (39Timótheus 1:1), és ezért elítélik, amiért elhagyták korábbi hitüket. (19Timótheus 1:5) Sokan hallják a jó hírt, de ha az üzenetet nem egyesíti a hit azokkal, akik hallgatják, akkor nem használ. (Zsidók 12:4) Ha valaki Krisztushoz megy, és nem gyűlöli apját és anyját és feleségét, gyermekeit és testvéreit, sőt saját életét sem, nem lehet a tanítványa. (Lukács 2:14) Aki nem mond le mindenről, amije van, az nem lehet a tanítványa. (Lk 26) Aki meg akarja őrizni az életét, elveszti, de aki elveszti az életét, megmenti azt. (Lk 14:33)

Térjetek meg és forduljatok újra

Mivel Jézust Isten jobbjára emelték, és megkapta az Atyától a Szentlélek ígéretét (ApCsel 2:33), így kaptuk a parancsot: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus nevében. Krisztus a bűneid bocsánatáért, és megkapod a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2:38) Az ígéret mindazoknak szól, akik távol vannak, mindazoknak, akiket az Úr, a mi Istenünk elhív magához. (ApCsel 2:39) Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek bűneitek (ApCsel 3:19), hogy az Úr színétől eljöjjenek a felüdülés időszakai, és elküldje a számotokra kijelölt Krisztust. , Jézus (ApCsel 3:20), akit a mennynek be kell fogadnia mindazok helyreállításának idejéig, amelyekről Isten régen beszélt szent prófétáinak szájával. (ApCsel 3:21)