Az 1. századi apostoli kereszténység helyreállítása
Keresztelés Jézus nevében
Keresztelés Jézus nevében

Keresztelés Jézus nevében

Szentírási alap a keresztséghez

János szolgálata és Jézus megkeresztelése

A Törvény és a Próféták Jánosig voltak – azóta hirdetik Isten országának örömhírét, és mindenki beletörődik. (Lk 16:16) János meghirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. (Lk 3:2-3) Az emberek megkérdőjelezték, vajon ő lehet-e a Krisztus. (Lk 3) János azt állította, hogy ő vízzel keresztelt, de aki utána jön, az Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. (Lukács 15:3) Miután Jézust megkeresztelkedett János és imádkozott, a Szentlélek leszállt és rajta maradt. (Lukács 16:3-21) Az Úr Lelke volt rajta, mert felkente az evangélium hirdetésére. (Lukács 22:4) Tudjuk, mi történt egész Júdeában a János által meghirdetett keresztség után: hogyan kente fel Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal, és körbejárta, jót cselekedve és meggyógyítva mindazokat, akiket az ördög elnyomott. Isten vele volt. (ApCsel 18:10-37) Az keresztel Szentlélekkel, akire János látta, hogy a Szellem alászáll és megmarad. (János 38:1) Jézus ezt mondta követőiről: „A keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedtem, ti is megkeresztelkedtek. (Márk 33:10)

A keresztelés szolgálata Jézus által

Jézus és tanítványai a júdeai vidéken kereszteltek, miközben János is keresztelt, mert bőven volt ott a víz, jöttek és megkeresztelkedtek az emberek. (János 3:22-24) Végül Jézus keresztelt, és több tanítványt csinált, mint János (bár maga Jézus nem keresztelt, hanem csak a tanítványai). (János 4:1-2) Jézus kijelentette: „Én vagyok az út, az igazság és az élet – senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14:6) János evangéliuma azért íródott, hogy higgyük, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és hogy a hit által életünk legyen az ő nevében. (János 20:31) Ahogy meg van írva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból, így a bűnbocsánat megtérését hirdetnék az ő nevében minden nemzetnek, Jeruzsálemtől kezdve. (Lukács 24:46-47) Jézus azt mondta: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön”, és „menjetek, tegyetek tanítványokká minden népet az én nevemben”. (Máté 28:18-19 Eusebius)

Péter buzdításai pünkösdkor

Amikor a Szentlélek ajándéka kiáradt pünkösd napján, Péter így szólt: „Tudja meg tehát Izrael egész háza, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, ezt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. (ApCsel 2:36) Akik hallották, szívükbe vágták őket, és megkérdezték: „Mit tegyünk”? (ApCsel 2:37) Péter így szólt hozzájuk: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. (Cselekedetek 2:38) Sok más szóval is tanúságot tett, és továbbra is buzdította őket, mondván: „Mentsétek meg magatokat ettől az elferdült nemzedéktől.” (Cselekedetek 2:40) Így hát megkeresztelkedtek, akik fogadták szavát, és aznap mintegy háromezer lélek gyarapodott. (ApCsel 2:41) És az apostolok tanításának és közösségének, a kenyértörésnek és az imádságnak szentelték magukat. (ApCsel 2:42) És az Úr napról napra hozzáadta a számukhoz azokat, akik üdvözültek. (ApCsel 2:47)

A hívők keresztelése Szamáriában

Amikor azok, akik hallották Fülöpnek az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló örömhírt hirdetni, és hittek, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. (ApCsel 8:12) A jeruzsálemi apostolok meghallották, hogy Szamária befogadta Isten szavát, és elküldték hozzájuk Pétert és Jánost (ApCsel 8:14), akik lejöttek és imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlelket (ApCsel 8). :15) mivel csak az Úr Jézus nevében keresztelkedtek meg. (ApCsel 8:16) És amikor rájuk tették a kezüket, megkapták a Szentlelket. (ApCsel 8:17)

Péter megparancsolta a pogányoknak, hogy kereszteljenek meg Jézus nevében

Amikor Péter prédikált a pogányoknak, a Szentlélek leszállt mindenkire, aki hallotta az igét. (ApCsel 10:44) A körülmetéltek csodálkoztak, mert a Szentlélek ajándéka még a pogányokra is kiáradt. (ApCsel 10:45) Mert hallották őket nyelveken beszélni és Istent magasztalni. (ApCsel 10:46) Péter kijelentette: „Megtagadhatja-e valaki a vizet, hogy megkeresztelje ezeket az embereket, akik ugyanúgy megkapták a Szentlelket, mint mi?” (ApCsel 10:47) Így megparancsolta nekik, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. (ApCsel 10:48)

Pál prédikálja a keresztelést Jézus nevében

Amikor Pál Efézusban prédikált, talált néhány tanítványt, és így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hittetek? (ApCsel 19:2) Amikor azt válaszolták, hogy János keresztségébe keresztelkedtek meg, Pál ezt mondta: „János a bűnbánat keresztségével keresztelt, és azt mondta az embereknek, hogy higgyenek abban, aki utána jön, vagyis Jézusban”. (ApCsel 19:3-4) Ennek hallatán megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. (ApCsel 19:5) És amikor Pál rájuk tette a kezét, a Szentlélek rájuk szállt, és elkezdtek nyelveken szólni és prófétálni. (ApCsel 19:6)

Krisztussal együtt eltemettük a halálba való keresztségben

A hívőknek bűnbánatot kell tartaniuk, és meg kell keresztelkedniük Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, abban a reményben, hogy megkapják a Szentlélek ajándékát. (ApCsel 2:38) Mindannyian, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, megkeresztelkedtünk az ő halálába. (Róma 6:3) Azért vele együtt eltemettek minket a keresztség által a halálba, hogy miként Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, mi is új életben járjunk. (Róma 6:4) Mert ha egy olyan halálban egyesültünk vele, mint az övé, bizonyosan egyesülünk vele a feltámadásban is, mint az övé. (Róma 6:5) Őbenne a test testének levetésével, kéz nélkül végzett körülmetélkedéssel vagyunk körülmetélve, Krisztus körülmetélésével. (Kolossé 2:11) Vele együtt vagyunk eltemetve a keresztségben, amelyben fel is támadunk vele az Isten hatalmas működésébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. (Kolossé 2:12)

A keresztelés kritikája Jézus nevében

Ne keresztelkedjünk meg más névre, mivel Krisztus nincs megosztva, és senki mást nem feszítettek keresztre értünk. (1Korinthus 1:13) Megmosakodtunk, megszenteltek, megigazultunk az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által. (1Korinthus 6:11) Noé üdvössége a víz által talált meg, és az ennek megfelelő keresztség most megment bennünket, nem a szennyeződés eltávolításaként a testről, hanem mint Istenhez való felhívás a jó lelkiismeretért a feltámadás által. Jézus Krisztusé. (1Péter 3:20-21) Krisztus elemi tanítása a halott cselekedetekből való megtérés és az Istenbe vetett hit, valamint a keresztség és a kézrátétel tantételének alapja. (Zsidók 6:1-2 Lamsa) Azok, akik egyszer lementek a keresztségbe, és megízlelték a mennyei ajándékot, és megkapták a Szentlelket, és megízlelték Isten jó szavát és az eljövendő kor erejét – várhatóan bűnbánatban maradnak. (Zsidók 6:4-6 Lamsa) Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára. (ApCsel 2:38) Jézus a sarokkő, és senki másban nincs üdvösség, mert nincs más név az ég alatt az emberek között, amely által üdvözülhetnénk. (ApCsel 4:11-12) Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, de aki nem hisz, az elkárhozik. (Márk 16:16)

 ,

A Jézus nevében történő vízkeresztelés bibliai alapjai 

Lukács 16:16 (ESV) 

 „A törvény és a próféták Jánosig tartottak; azóta prédikálják Isten országának örömhírét, és mindenki erőlteti az utat hozzá.

Lukács 3: 2-3 (ESV) 

 Isten igéje Jánoshoz, Zakariás fiához érkezett a pusztában. És bejárta a Jordán környékét, bűnbánat keresztségét hirdetve a bűnök bocsánatáért.

Lukács 3: 15-16 (ESV) 

Ahogy az emberek várakoztak, és mindenki a szívében kérdezősködött János iránt, hogy lehet -e légy Krisztus, János válaszolt mindannyiuknak, mondván: „Vízzel keresztellek titeket, de aki nálam hatalmasabb, jön, amelynek szandáljának hevederét nem vagyok érdemes feloldani. He megkeresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel.

Lukács 3: 21-23 (ESV)

Most, amikor az egész nép megkeresztelkedett, és amikor Jézust is megkeresztelték és imádkozott, az egek megnyíltak, és a Szentlélek testi formában leszállt rá, mint egy galamb; és hang hallatszott a mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam; veled nagyon elégedett vagyok. Jézus, amikor megkezdte szolgálatát, körülbelül harminc éves volt

Lukács 4: 18-19 (ESV) 

 "Az Úr Lelke van rajtam, mert felkent engem jó hírt hirdetni a szegényeknek. Engem azért küldött, hogy hirdessem a szabadságot a foglyoknak, és helyreállítsam a látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének évét. ”

Márk 10: 37-40 (ESV)

Ők pedig ezt mondták neki: „Add meg, hogy üljünk, az egyik a jobb kezedben, a másik a balodban, dicsőségedben.” Jézus így szólt hozzájuk: „Nem tudja, mit kér. Képes vagy inni azt a poharat, amit én iszok, vagy megkeresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedtem? ” És azt mondták neki: „Képesek vagyunk”. Jézus pedig így szólt hozzájuk: „A poharat, amit iszok, megisztok, és azzal a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedtek, ti ​​is megkeresztelkedtek, de a jobb vagy a bal kezemben ülni nem az enyém, hanem azoknak szól, akiknek elkészítették. ”

János 1: 25-27 (ESV) 

Azt kérdezték tőle: „Akkor miért keresztelsz, ha te sem vagy az a Krisztussem Illés, sem a próféta? " János így válaszolt nekik: „Én vízzel keresztellek, de köztetek áll egy, akit nem is ismertek aki utánam jön, amelynek szandáljának hevederét nem vagyok érdemes feloldani. ”

János 1: 29-34 (ESV) 

Másnap látta, hogy Jézus közeledik hozzá, és ezt mondta: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ez az, akiről azt mondtam: 'Utánam jön egy ember, aki előttem áll, mert előttem volt.' Én magam nem ismertem őt, de ezért vízzel keresztelve jöttem, hogy kinyilatkoztassam Izraelt. ” János pedig bizonyságot tett erről: „Láttam, hogy a Lélek galambként száll le az égből, és ez rajta maradt. Én magam nem ismertem őt, de aki elküldött vízzel keresztelni, azt mondta nekem:Akire látod, hogy a Lélek leszáll és megmarad, ez az, aki Szentlélekkel keresztel. ' És láttam és tanúskodtam arról, hogy ez az Isten Fia. ”

János 3: 22-24 (ESV) 

Ezt követően Jézus és tanítványai a Júdea vidékére mentek, és ott maradt velük és keresztelő volt. János is keresztelt Aenonban Szalim közelében, mert bőséges volt a víz ott, és jöttek az emberek és megkeresztelkedik (mert János még nem került börtönbe).

János 4: 1-2 (ESV)

Amikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok hallották, hogy Jézus alkot és több tanítványt keresztelt meg, mint János (bár maga Jézus nem keresztelt, hanem csak a tanítványai),

János 14:6 (ESV)

Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem megy az Atyához, csakis általam. "

János 20:31 (ESV)

„De ezek azért vannak megírva, hogy elhiggyétek, hogy Jézus a Krisztus, Isten Fia, és hogy higgyetek életetekben az ő nevében. "

Lukács 24: 46-47 (ESV)

„Így van megírva, hogy a Krisztus szenvedjen, és harmadnapon feltámadjon a halálból, és hirdessenek bűnbánatot a bűnök bocsánatáért az ő nevében minden népnek Jeruzsálemtől kezdve.

ApCsel 2: 36-42 (ESV)

Tudja meg tehát Izráel egész háza biztosan, hogy Isten őt is Urává és Krisztussá tette, ezt a Jézust, akit keresztre feszítettetek. ” Amikor ezt hallották, szívükhöz vágták őket, és azt mondták Péternek és a többi apostolnak: „Testvéreim, mit tegyünk?” Péter pedig ezt mondta nekik: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapod a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak, mindenkit, akit az Úr, a mi Istenünk magához hív. ” És sok más szóval tanúskodott, és továbbra is buzdította őket, mondván: „Mentsétek meg magatokat ettől a görbe nemzedéktől.” Így azok, akik elfogadták szavát, megkeresztelkedtek, és ezen a napon hozzávetőleg háromezer lelket tettek hozzá. És elkötelezték magukat az apostolok tanításának és közösségének, a kenyértörésnek és az imáknak.

ApCsel 4: 11-12 (ESV) 

Ez a Jézus az a kő, amelyet ti, építők elutasíttatok, és ez lett a sarokkő. És senki másban nincs üdvösség, mert van nincs más név az ég alatt adatott az emberek között, amely által üdvözülnünk kell. ”

ApCsel 8: 12-17 (ESV)

De amikor hittek Fülöpnek, amikor jó hírt hirdetett Isten országáról és Jézus Krisztus nevét, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. Még Simon maga is hitt, és miután megkeresztelkedett, Fülöp mellett folytatta. És látva a jeleket és a nagy csodákat, csodálkozott. Amikor pedig a jeruzsálemi apostolok meghallották, hogy Samaria befogadta Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, akik lejöttek és imádkoztak értük, hogy elnyerjék a Szentlelket, mert még nem esett egyikükre sem, de csak az Úr Jézus nevében keresztelkedtek meg. Aztán rájuk tették a kezüket, és megkapták a Szentlelket.

ApCsel 10: 37-38 (ESV)

maga is tudja, mi történt egész Júdeában, Galileától kezdve a János által hirdetett keresztség után: hogyan kente meg Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és erővel. Járt, és jót tett, és meggyógyított mindazokat, akiket az ördög elnyomott, mert Isten vele volt.

ApCsel 10: 44-48 (ESV)

Miközben Péter még ezeket mondta, a Szentlélek leesett mindazokra, akik hallották az igét. És a hívők a körülmetéltek közül, akik Péterrel érkeztek, csodálkoztak, mert a Szentlélek ajándéka még a pogányokra is kiáradt. Mert hallották, amint nyelveken beszélnek és Istent magasztalják. Aztán Péter kijelentette:Visszatarthat -e bárki vizet azért, hogy megkeresztelje ezeket az embereketakik ugyanúgy kapták a Szentlelket, mint mi? " És megparancsolta nekik, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében... 

ApCsel 19: 2-7 (ESV)

És így szólt hozzájuk: "Kaptatok -e Szentlelket, amikor hittetek?" És azt mondták: „Nem, nem is hallottuk, hogy van Szentlélek.” És ezt mondta: "Mibe kereszteltetek akkor?" Azt mondták: „János keresztségébe”. És Pál azt mondta:János a bűnbánat keresztségével keresztelt, és azt mondta az embereknek, hogy higgyenek abban, aki utána jön, vagyis Jézusban."Ennek hallatán, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. És amikor Pál rájuk tette a kezét, a Szentlélek rájuk szállott, és elkezdtek nyelveken beszélni és prófétálni. Összesen tizenkét férfi volt. 

Róma 6: 2-5 (ESV)

Hogyan élhetünk még benne mi, akik meghaltunk a bűnért? nem tudja, hogy mindannyian, akik akik megkeresztelkedtek Krisztus Jézusban, megkeresztelkedtek a halálábaEzért vele együtt eltemettük a keresztség által a halálba, hogy miként Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, mi is új életben járjunk. Mert ha egyesülünk vele egy olyan halálban, mint az övé, akkor biztosan egyesülünk vele egy olyan feltámadáskor, mint az övé.

Kolossé 2: 11-14 (ESV)

„Benne is körülmetélkedtetek kézzel készített körülmetéléssel, a test testének levetésével, Krisztus körülmetélésével, miután vele együtt eltemették a keresztségben, amelyben te is feltámadtál vele együtt a hit által Isten hatalmas munkájába vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. Te pedig, aki meghaltál vétkeidben és húsod körülmetéletlenségében, Isten vele együtt életre kelt, megbocsátva minden vétkünket, megszüntetve az adósságok nyilvántartását, amely törvényes követeléseivel ellenünk állt. Ezt félretette, a keresztre szegezve. ”

1Korinthus 1:13 (ESV) 

"Krisztus megosztottPált keresztre feszítették érted? Vagy megkeresztelkedtek -e Pál nevében?

1Korinthus 6:11 (ESV)

„De megmosakodtál, megszenteltél, megigazultál az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által. ”

1Péter 3: 18-22 (ESV)

„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a hamisságért, hogy elvigyen minket Istenhez, mivel testben meghaltak, de lélekben életre keltettek, amelyben elment és hirdette a börtönben lévő szellemeknek, mert korábban nem engedelmeskedtek, amikor Isten türelme várt Noé napjaiban, miközben a bárkát készítették, amelyben néhányan, azaz nyolc személy, biztonságosan szállították a vízen keresztül. A keresztség, amely ennek megfelel, most megment tégednem a szennyeződések eltávolítása a testből, hanem a jó lelkiismerethez való Istenhez való felszólítás, Jézus Krisztus feltámadása által, aki a mennybe ment, és Isten jobbján van, angyalokat, tekintélyeket és hatalmakat vetettek alá neki.

Zsidók 6: 1-8 (arámi Peshitta, Lamsa)

1 Hagyjuk tehát Krisztus elemi szavát, és haladjunk tovább a tökéletesség felé. Miért raksz le ismét egy alapot a múlt tetteiből való megbánáshoz és az Istenbe vetett hithez? 2 És a keresztelések tanáért és a kézrátételért, a halottak feltámadásáért és az örök ítéletért? 3 Ha az Úr megengedi, megtesszük. 4 De ez lehetetlen azoknak, akik egyszer megkeresztelkedtek 5 és megízlelték a mennyei ajándékot, és megkapták a Szentlelket, és megízlelték Isten jó szavát és az eljövendő világ hatalmait, 6 Mert számukra hogy ismét vétkezzenek, és a bűnbánat által újra megújuljanak, másodszor is keresztre feszítik Isten Fiát, és nyíltan megszégyenítik. 7 Mert a föld, amely iszik a rá bőven hulló esőből, és hasznos gyógynövényeket terem azoknak, akiknek művelik, áldást nyer Istentől; 8 De ha tövist és tövist terem, elvetik, és nincs messze a kárhoztatástól; és a végén ezt a termést elégetik. 

Márk 16:16 (ESV) 

Aki hisz és megkeresztelkedik, megmentésre kerül, de aki nem hisz, elítélik

Jézus neve

Jézus az eredeti nyelveken

Héber: Yeshua, Y'suah vagy Yehoshua (ישוע vagy יְהוֹשֻׁעַ)

Arámi: Yeshuʿ vagy Yisho (ܝܫܘܥ)

Görögül: Iēsous (Ἰησοῦς)

Latinul: Iesu

Jézus név jelentése

Különféle javaslatok születtek a Yəhôšuaʿ (Joshua, héber: יְהוֹשֻׁעַ) szó szó szerinti etimológiai jelentésére vonatkozóan, többek között Jahve/Yehowah megmenti, (üdvösség), (üdvösség), megmentő kiáltás, kiáltás. -megtakarítás, (segélykiáltás), az én segítségem.

A görög név Iēsous héberből/arámból származik, és azt jelenti, hogy „gyógyító vagy orvos és megmentő”.

Jézus nevének változatai angolul

John Wycliffe (1380 -as évek) az Ihesus helyesírást és az Ihesu -t is használta. A 16. századi Tyndale -ben alkalmanként van Iesu. Az 1611 -es King James Version a szintaxistól függetlenül végig Jézust használja. A „J” egykor az „I” változata volt. A „J” és az „én” nem tekinthető külön levélnek, amíg az 1629 -es Cambridge -i 1. Revíziós Király James Biblia nem jelent meg, ahol „Jézus” 1. jelent meg. A jezsuit angolul kezdték használni, különösen a himnuszokban.

A jezsu (/ ˈdʒiːzuː/ JEE-zoo; a latin Iesu-ból származik) néha Jézus énekeseként használatos angolul.

Jézus a mi üdvösségünk mintája

Jézus meghalt, eltemették és feltámadt a halálból (1Korinthus 15: 1-4)

 • A bűnbánat a halál szimbóluma
 • A vízkeresztség a temetés szimbóluma
 • A Szentlélek befogadása a halálból való feltámadás (újjászületés) szimbóluma

Meg kell halnunk, és Krisztussal együtt kell eltemetnünk, hogy új életben járhassunk. (Róma 6: 2-4)

 • Meghalunk a bűnért / megtérünk (Róm 6: 2)
 • Krisztussal együtt temettünk el a keresztségben (Róm 6: 2-4, Kol 2: 11-14)
 • Újjászülettünk azáltal, hogy megkaptuk a Szent Spirtet, amely megerősíti reményünket a halálból való feltámadásban (Róm 6)
 • Hisszük, hogy ha meghalunk és Krisztussal együtt temetkezünk, akkor mi is Krisztussal fogunk feltámadni

Miért a keresztelés Jézus nevében?

 
 • Krisztussal együtt temettünk el a keresztségben (Róm 6: 2-4, Kol 2: 11-14)
 • Jézus a Krisztus (Messiás), Isten Fia (Lukács 4:41, János 4: 25-26, János 20:31)
 • Jézus által fogadjuk örökbe Isten fiaiként (Róm 8:29, Gal 4: 4-5, Ef 1: 5, Zsid 2: 8-13)
 • Jézus az egyetlen név, amelyet emberek között adtak, hogy megmenekülhessünk. (János 4: 11-12, János 4:16, ApCsel 4: 11-12, ApCsel 10: 42-43)
 • Az Atya szereti Jézust, és mindent a kezébe adott (János 3:35, János 13: 3, János 17: 2, Máté 28:18, 1Kor 15:27)
 • Jézus az egyetlen közvetítő Isten és ember között (1Tim 2: 5-6, Zsid 8: 6, Zsid 9:15, Zsid 12:24)
 • Jézus a mi apostolunk és főpapunk vallomásunkban (Zsid 2:17, Zsid 3: 1-6, Zsid 4: 14-15, Zsid 5: 5-6, Zsid 7:26, Zsid 8: 1-2, Zsid. 9:24, Zsid 10: 19-21)
 • Isten minden más név fölé emelte Jézust (Fil 2: 8-11, Ef 1: 20-22, ApCsel 2:36, ApCsel 5: 30-31, 1Kor 8: 5-6, Róm 10: 9-13)
 • Isten kijelölte Jézust a világbírónak (ApCsel 10:42, ApCsel 17: 30-31, 2Kor 5:10)
 • Jézus az a terv, amely Istenben évszázadok óta rejtve van, hogy egyesítsen mindent önmagával (Ef 1: 3-11, Ef 3: 9-11, 1Thes 5: 9-10, 2 Tim 1: 8-10)

Miért nem keresztelsz „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében?”

 • Sok kényszerítő oka van annak, hogy Jézus nevében megkeresztelkednek, amint azt a fenti szakaszok is megjegyezték
 • A kereszténység a szentháromság képletében elveszíti a haldoklás és Krisztussal való temetés szimbolikus jelentését
 • Jézus az a név, amellyel hozzáférhetünk az Atyához és befogadhatjuk a Szentlelket
 • Az Apostolok Cselekedeteinek könyvében, amely a korai egyház gyarapodását írja le, az apostolok csak Jézus nevű keresztelést hirdettek, és Jézus nevében kereszteltek
 • Az első és a második század első keresztényei Jézus nevében kereszteltek meg
 • A korai egyházatyák tanúsítják, hogy a Jézus nevű keresztség elfogadható (a Máté 28:19 trinitárius képlet alternatívájaként)
 • A modern tudomány azt állítja, hogy a Máté 28:19 trinitárius formulája valószínűleg nem eredeti Mátéhoz, de később hozzáadásra került

Eusebius bizonyítékai

 • Eusebius Pamphili, vagy Cezáreai Eusebius i. Sz. 270 körül született és i. Sz. 340 körül halt meg
 •  Eusebius, akinek buzgalmának köszönhetjük a legtöbbet, amit az Újszövetség történetéből tudunk. ”Dr. Westcott, Általános felmérés az Újszövetség kánonjának történetéről, 108. oldal).
 • „Eusebius, az egyház legnagyobb görög tanítója és korának legtanultabb teológusa… fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy elfogadja az Újszövetség tiszta szavát, amint az az apostoloktól származik. Eusebius… csak az ősi kéziratokra támaszkodik. ”EK a Christadelphian Monatsheftében, 1923. aug. Testvéri látogató, 1924. június)
 • „Eusebius Pamphilius, a palesztinai Caesarea püspöke, hatalmas olvasású és műveltségű ember, aki halhatatlan hírnévre tett szert munkájával az egyháztörténetben és a teológiai tanulás más területein.”… Nagy bensőséges kapcsolatban élt a vértanúval. Pamphilius, tanult és áhítatos férfiú Cézáreából, és egy kiterjedt könyvtár alapítója, amelyből Eusebius hatalmas tanulási készletet merített. ” (JL Mosheim, szerkesztői lábjegyzet).
 • Könyvtárában Eusebiusnak szokás szerint kétszáz évvel régebbi evangéliumi kódexeket kellett kezelnie, mint a könyvtárainkban megtalálható legkorábbi nagy személyiségek. ” (The Hibbert Journal, 1902. október.)
 • Eusebius szemtanúja volt egy változatlan Máté -könyvnek, amely valószínűleg az eredeti Mátéhoz közeli korai példány volt.
 • Eusebius idézi Máté korai könyvét, amely a császáreai könyvtárában volt. Eusebius a Máté 28:19 eredeti szövegében tájékoztat bennünket Jézus tanítványaihoz intézett szavairól: „Egy szóval és hanggal így szólt tanítványaihoz:„ Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népet az én nevemben, megtanítva őket figyelni mindent, amit parancsoltam neked.
 • Az MSS, amelyet Eusebius elődjétől, Pamphilustól, a palesztinai Cézáreában örökölt, néhányan legalább megőrizték az eredeti olvasmányt, amelyben nem volt említés sem a keresztségről, sem az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. ” Nyilvánvaló, hogy ezt a szöveget találta meg Eusebius az ősi kódexekben, amelyeket nagy elődei ötven -százötven évvel születése előtt gyűjtöttek össze (FC Conybeare, Hibbert Journal, 1902, 105. o.).

Idézetek Eusebiustól (i.sz. 300-336)

Az evangélium bizonyítéka (a Demonstratio Evangelica)

III. Könyv, 7. fejezet, 136 (ad), p. 157

„De míg Jézus tanítványai nagy valószínűséggel vagy így mondták, vagy így gondolkodtak, a mester megoldotta nehézségeiket, egy mondat hozzáadásával, mondván, hogy diadalmaskodniuk kell„ az én nevemben ”. És nevének ereje olyan nagy, hogy az apostol azt mondja: „Isten adta nevet, amely minden név fölött áll, hogy Jézus nevében minden térdnek meg kell hajolnia, a mennyekben, a földön és a föld alatt. ”Megmutatta az Ő nevében rejlő erő erényét, amelyet elrejtett a tömeg elől, amikor azt mondta tanítványainak:Menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népet az én nevemben. ” A jövőt is a legpontosabban megjósolja, amikor ezt mondja: „mert ezt az evangéliumot először az egész világnak hirdetni kell, bizonyságul minden nemzetnek”.

III. Könyv, 6. fejezet, 132. a) o. 152

Egy szóval és hanggal így szólt tanítványaihoz: „Menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népet az én nevembentanítva őket, hogy tartsák be mindazt, amit parancsoltam nektek. ”…

III. Könyv, 7. fejezet, 138. c), p. 159

Ellenállhatatlanul kénytelen vagyok visszalépni lépéseimhez, keresni azok okát, és bevallani, hogy merész vállalkozásuk csakis az istenibb és az embernél erősebb hatalom és az Ő együttműködésének hatására sikerült volna nekik nekik; „Tegyetek tanítványokká minden népet az én nevemben. "

IX. Könyv, 11. fejezet, 445 (c), p. 175

És megparancsolja tanítványainak, miután elutasították:Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet az én nevemben. "

Egyháztörténeti

III. könyv 5. fejezet

„…A többi apostol azonban, akik ellen szüntelenül összeesküdtek a pusztulásuk érdekében, és akiket elűztek Júdea földjéről, minden néphez elmentek hirdetni az evangéliumot, támaszkodva az evangélium erejére. Krisztus, aki ezt mondta nekik: Menjetek el, tegyetek tanítványokká az én nevemben minden népet"

Bibliai lábjegyzetek és hivatkozások Máté 28:19 kapcsán

A Jeruzsálemi Biblia, 1966

Lehetséges, hogy ez a képlet, ami a kifejezés teljességét illeti, a primitív közösségben később kialakult liturgikus használat tükröződése. Emlékezni fogunk arra, hogy az Apostolok Cselekedetei „Jézus nevében” keresztelnek.

Új, felülvizsgált standard változat

A modern kritikusok azt állítják ezt a képletet hamisan Jézusnak tulajdonítják, és a későbbi (katolikus) egyházi hagyományt képviseli, mert a Cselekedetek könyvében (vagy a Biblia bármely más könyvében) sehol sem végeznek keresztelést a Szentháromság nevével…

James Moffett Újszövetségi fordítása

Lehetséges, hogy ez a (trinitárius) képlet, ami kifejezése teljességét illeti, a (katolikus) liturgikus használat tükröződése később, a primitív (katolikus) közösségben létrejött, emlékezni fogunk arra, hogy az Apostolok cselekedetei „Jézus nevében” keresztelnek.

The International Standard Bible Encyclopedia, Kt. 4, 2637. oldal

„A Máté 28:19 különösen csak szentté avat egy későbbi egyházi helyzet, miszerint univerzalizmusa ellentétes a korai keresztény történelem tényeivel, és szentháromságos formulája (idegen) Jézus szájától. "

The Tyndale New Testament Commentaries, I, 275. oldal

„Gyakran megerősítik, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében írt szavak nem Jézus ipsissima verba [pontos szavai], hanem…későbbi liturgikus kiegészítés. "

Krisztus és az evangéliumok szótára, J. Hastings, 1906, 170. oldal

Kétséges, hogy Matt kifejezett utasítása. 28:19 elfogadható úgy, ahogy Jézus mondta. … De a Szentháromság formula Jézus szájában minden bizonnyal váratlan.

Britannica Encyclopedia, 11. kiadás, 3. kötet, 365. oldal

"A keresztelés Jézus nevéről apára, fiúra és Szentlélekre változott a 2. században. "

Az Anchor Bible Dictionary, Vol. 1, 1992, 585. oldal

„A történelmi rejtvényt nem oldja meg a Máté 28:19, mivel széles tudományos egyetértés szerint ez nem Jézus hiteles mondása"

The Interpreters Dictionary of the Bible, 1962, 351. oldal

Máté 28:19 „… szöveges alapon vitatott, de sok tudós véleménye szerint a szavak még mindig Máté valódi szövegének részének tekinthetők. Súlyos kétség merül fel azonban abban, hogy a tiéd lehet -e Jézus ipsissima verba. A Cselekedetek 2:38 bizonyítéka; 10:48 (vö. 8:16; 19: 5), Gal. 3:27; Róma 6: 3 azt sugallja, hogy a keresztelést a korai kereszténységben nem a hármas nevén, hanem „Jézus Krisztus nevében” vagy „az Úr Jézus nevében” adták át. ” Ezt nehéz összeegyeztetni a Máté végén található vers konkrét utasításaival. ”

A Biblia szótára, 1947, 83. oldal

„Szokás volt a (keresztelés) gyakorlatának intézményét Krisztus Máté 28:19 -ben rögzített szavaira vezetni. De ennek a szakasznak a hitelességét történelmi és szöveges alapon is megkérdőjelezték. Tudomásul kell venni, hogy a hármas név képlete, amelyet itt előírnak, úgy tűnik, nem a primitív egyház alkalmazta"

További hivatkozások a Máté 28:19 -ről és a keresztségről

Az újszövetségi kritika története, Conybeare, 1910, 98-102, 111-112

„Világos tehát, hogy az MSS, amelyet Eusebius elődjétől, Pamphilustól, a palesztinai Cézáreában örökölt, néhányan legalább megőrizték az eredeti olvasmányt, amelyben sem a keresztségről, sem az Atyáról, a Fiúról és a Szentről nem esett szó. Szellem."

Az Ó- és Újszövetség Szentírásának nemzetközi kritikai kommentárja; S. Driver, A. Plummer, C. Briggs; Kritikus és exegetikai kommentár Szent Máté harmadik kiadása, 1912, 307-308

„Eusebius olyan gyakran idéz ebben a rövid formában, hogy könnyebb azt feltételezni, hogy határozottan az evangélium szavait idézi, mintsem kitalálni a lehetséges okokat, amelyek miatt oly gyakran átfogalmazhatta. És ha egyszer feltételezzük, hogy rövid formája aktuális volt az MSS -ben. Az Evangélium szerint sok valószínűség van abban a sejtésben, hogy ez az evangélium eredeti szövege, és hogy a későbbi századokban a „keresztelő… Szellem” záradék kiszorította a rövidebbet „az én nevemben”. És a liturgikus használatból származó ilyen jellegű beillesztést nagyon gyorsan elfogadnák a másolók és a fordítók. ” 

Hastings Bibliaszótár 1963, 1015. oldal:

„Az ÚSZ legfőbb szentháromságos szövege a Mt 28: 19 keresztségi formulája… Ezt a késői feltámadás utáni mondást, amely nem található más evangéliumban vagy máshol az ÚSZ-ben, egyes tudósok úgy tekintették, mint egy interpolációt Mátéhoz. Arra is felhívták a figyelmet, hogy tanítványokká alakításának gondolata folytatódik a tanításuk során, így a közbeeső utalás a kereszténységre a trinitárius formulájával talán későbbi beillesztés volt a mondásba. Végezetül, Eusebius (ősi) szövegének formája („az én nevemben”, nem pedig a Szentháromság nevében) bizonyos szószólókat kapott. Bár a Szentháromság-formula ma megtalálható Máté modern könyvében, ez nem garantálja a forrását Jézus történelmi tanításában. Kétségtelen, hogy jobb, ha a (szentháromság) képletet a korai (katolikus) keresztény, talán szíriai vagy palesztin keresztelési használatból származtatjuk (vö. Didache 7: 1-4), és a (katolikus) egyház tanításának rövid összefoglalásaként. Isten, Krisztus és a Lélek… ”

Szó Bibliai kommentár, 33B kötet, Máté 14-28; Donald A. Hagner, 1975, 887-888

„Az a hármas név (legfeljebb csak egy kezdő háromság), amelyben a keresztséget végre kellett hajtani, viszont egyértelműen úgy tűnik, hogy az evangélista liturgikus kiterjesztése az ő korának gyakorlatával (így Hubbard; vö. 7.1). Jó esély van arra, hogy eredeti formájában, amint azt az ante-Nicene eusebian forma tanúsítja, a szöveg „tanítványokká tenni az én nevemben” felirat volt (lásd Conybeare). Ez a rövidebb olvasás megőrzi a szakasz szimmetrikus ritmusát, míg a hármasképlet kellemetlenül illeszkedik a szerkezetbe, ahogyan azt az interpoláció is feltételezheti ... Kosmala azonban érvelt a leghatékonyabban a rövidebb olvasás mellett, rámutatva a központi a „Jézus nevének” fontosságát az ókeresztény prédikációban, a Jézus nevében való keresztség gyakorlását, és az egyes számot „az ő nevében”, a pogányok reményére hivatkozva Iz. 42: 4b, Máté idézi a 12: 18-21. Ahogy Carson helyesen jegyzi meg szakaszunkban: „Nincs bizonyíték arra, hogy itt találjuk Jézus ipsissima verbáját” (598). A Cselekedetek elbeszélése megjegyzi, hogy csak a „Jézus Krisztus” nevet használják a keresztségben (Cselekedetek 2:38; 8:16; 10:48; 19: 5; vö. Róm. 6: 3; Gal. 3:27) vagy egyszerűen „az Úr Jézus” (Cselekedetek 8:16; 19: 5)

A Schaff-Herzog vallási ismeretek enciklopédiája, 435. oldal

„Jézus azonban nem adhatta tanítványainak a kereszténységnek ezt a szentháromságos rendjét a feltámadása után; mert az Újszövetség csak egy keresztelést ismer Jézus nevében (ApCsel 2:38; 8:16; 10:43; 19: 5; Gal. 3:27; Róm. 6: 3; 1Kor 1: 13- 15), amely még a második és a harmadik században is előfordul, míg a szentháromság formula csak Mátéban fordul elő. 28:19, majd csak újra (a) Didache 7: 1 és Justin, Apol. 1: 61… Végül a képlet kifejezetten liturgikus jellege… furcsa; Jézusnak nem ez volt a módja, hogy ilyen formulákat készítsen ... Máté formai hitelességét. 28:19 vitatni kell… ”.

A vallás és etika enciklopédiája

Ami a Máté 28:19 -et illeti, ez így szól: Ez a hagyományos (trinitárius) nézet központi bizonyítéka. Ha vitathatatlan lenne, ez természetesen döntő lenne, de megbízhatóságát szövegrész, irodalomkritika és történelmi kritika alapján vitatják. Ugyanez az Encyclopedia azt is kimondja, hogy: „Az Újszövetség elhallgatásának nyilvánvaló magyarázata a hármas névről, és egy másik (Jézus neve) képlet használata az ApCsel és Pálban az, hogy ez a másik képlet volt a korábbi és a hármas a formula egy későbbi kiegészítés. ”

A Jeruzsálemi Biblia, Tudományos katolikus mű

„Lehetséges, hogy ez a képlet (Hármashős Máté 28:19) kifejezése teljességét illetően tükrözi az (ember alkotta) liturgikus használatot, amely később kialakult a primitív (katolikus) közösségben. Emlékezni fogunk arra, hogy az Apostolok Cselekedetei „Jézus nevében való megkeresztelésről” beszélnek…

The International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, 1946, 398. oldal

„Feine (PER3, XIX, 396 f) és Kattenbusch (Sch-Herz, I, 435 f.) Azzal érvelnek, hogy a Máté 28: 19-ben található háromság-képlet hamis. Az Apostolok Cselekedeteiben nem találunk feljegyzést a szentháromság-képlet használatáról. vagy az apostolok levelei ”.

Az egyházatyák filozófiája, 1. évf. 1964, Harry Austryn Wolfson, 143, XNUMX. oldal

A kritikai tudomány összességében elutasítja a háromoldalú keresztelési képlet hagyományos Jézusnak való tulajdonítását, és későbbi eredetűnek tekinti. Kétségtelen, hogy a keresztelési képlet eredetileg egy részből állt, és fokozatosan háromoldalúvá alakult.

GR Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, Grand Rapids: Eerdmans, 1962, 83. oldal

„Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön” - arra késztet bennünket, hogy ennek következtében azt várjuk: „Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népek között, megkeresztelve őket az én nevemben, tanítva őket, hogy tartsák meg mindazt, amit parancsoltam nektek. ” Valójában az első és a harmadik záradéknak van ilyen jelentősége: úgy tűnik, hogy a második záradékot a liturgikus hagyomány érdekében krisztológiai -trinitárius képletté módosították ”.

The Catholic Encyclopedia, II, 1913, Keresztség

A szerzők elismerik, hogy viták folytak arról a kérdésről, hogy a Krisztus nevében való keresztséget érvényesnek tartották -e valaha. Elismerik, hogy az Újszövetség szövegei ezt a nehézséget okozzák. Azt állítják: „Az apostolok fejedelmének egyértelmű parancsa:„ Keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára ”(Cselekedetek, ii.). … Ezeknek a szövegeknek köszönhetően egyes teológusok úgy vélték, hogy az apostolok csak Krisztus nevére kereszteltek. Szent Tamás, Szent Bonaventure és Albertus Magnus hivatkoznak erre a véleményre, és kijelentik, hogy az apostolok különleges felmentés alapján cselekedtek. Más írók, mint Peter Lombard és Hugh, Szent Viktor, szintén úgy vélik, hogy az ilyen keresztség érvényes lenne, de nem mondanak semmit az apostolok felmentéséről. ”

Továbbá kijelentik: „I. István pápa tekintélyét állították a kizárólag Krisztus nevében adott keresztség érvényességéért. Szent Cipriánus azt mondja (Ep. Ad Jubaian.), Hogy ez a pápa minden keresztséget érvényesnek nyilvánított, feltéve, hogy azt Jézus Krisztus nevében adták… Nehezebb magyarázni I. Miklós pápa válaszát a bolgárokra (cap. Civ; Labbe) , VIII), amelyben kijelenti, hogy nem szabad újból megkeresztelkedni, aki már „a Szentháromság nevében vagy csak Krisztus nevében megkeresztelkedett, amint azt az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk”.

Joseph Ratzinger (XVI. Benedek pápa) Bevezetés a kereszténységbe: 1968 -as kiadás, 82., 83. o.

„Hitvallásunk alapformája a második és a harmadik század folyamán alakult ki a keresztelési szertartáshoz kapcsolódóan. Ami a származási helyét illeti, a szöveg (Máté 28:19) Róma városából származik. ”

Wilhelm Bousset, Kyrios kereszténység, 295. oldal

„Az egyszerű keresztelési képlet [Jézus nevében] második században való széles körű elterjedésének tanúbizonysága annyira lehengerlő, hogy még a Máté 28:19 -ben is beillesztették a szentháromságos formulát.”

Az isten szerelmére, Tom Harpur, 103. oldal

„A legkonzervatívabb tudósok kivételével mindenki egyetért abban, hogy ennek a parancsnak legalább az utolsó részét [Máté 28:19 hármas része] később illesztették be. A [szentháromság] formula sehol máshol nem fordul elő az Újszövetségben, és az egyetlen rendelkezésre álló bizonyítékból tudjuk [az Újszövetség többi része], hogy a legkorábbi egyház nem keresztelte meg az embereket ezekkel a szavakkal („az Atya nevében, és a Fiúnak és a Szentléleknek ”) a keresztség csak Jézus nevében volt„ vagy ”vagy„ benne ”. Így azt állítják, hogy a vers eredetileg azt írta: „keresztelje meg őket az én nevemben”, majd kibővítették [módosították], hogy a [későbbi katolikus háromság] dogmájában működjenek. Valójában a német kritikusok és az unitáriusok által a XIX. Században felhozott első nézetet már 1919 -ben, amikor Peake kommentárját először közzétették, a fő tudományosság elfogadott álláspontjaként fogalmazták meg: „Az első egyház napok (Kr. u. 33) nem tartották be ezt a világméretű (trinitárius) parancsolatot, még akkor sem, ha tudták. A hármas [Trinity] névbe keresztelési parancs késői tanbeli bővítés. ”

A keresztény egyház története, Williston Walker, 1953, 63., 95. oldal

„A korai tanítványokkal általában a keresztség„ Jézus Krisztus nevében ”történt. Az Újszövetségben nincs említés a Szentháromság nevében való keresztségről, kivéve a Máté 28:19 -ben Krisztusnak tulajdonított parancsot. Ez a szöveg azonban korai, (de nem az eredeti). Ez az Apostoli Hitvallás és a gyakorlatban (*vagy a Didache -ban) és Justin által rögzített (*vagy interpolált) gyakorlat alapja. A harmadik század keresztény vezetői megőrizték korábbi formájuk elismerését, és legalább Rómában a Krisztus nevében való keresztséget minden bizonnyal István püspök korától (254–257) tekintették érvényesnek, ha szabálytalannak is. ”

A tekintély székhelye a vallásban, James Martineau, 1905, 568. oldal

„Az a beszámoló, amely azt mondja nekünk, hogy feltámadása után, végül, megbízatta apostolait, hogy menjenek el és kereszteljenek meg minden nemzet között (Mt 28), elárulta magát, hogy a következő évszázad trinitárius nyelvén beszélt, és arra kényszerít bennünket, hogy lásd benne az egyházi szerkesztőt, és nem az evangélistát, még kevésbé az alapítót. Ennek a keresztelési képletnek, mint a „Tizenkét apostol tanítása” (19: 7. Fejezet, The Oldest Church Manuel, szerk. Philip Schaff, 1,3), és Justin első bocsánatkérésének nem tűnik fel történelmi nyoma korábban. 1887.) körülbelül a második század közepén: és több mint egy évszázaddal később Cyprianus szükségesnek tartotta, hogy ragaszkodjon a használatához a régebbi „Krisztus Jézusba” keresztelt kifejezés vagy az „Úr Jézus neve” kifejezés helyett . ” (Gal. 61:3; Cselekedetek 27: 19; 5:10. Cyprianus, Ep. 48, 73-16) meg kell térítenie azokat, akik még mindig a rövidebb formát használják.) Pál egyedül, az apostolok közül, megkeresztelkedett, mielőtt „Tele van Szentlélekkel;” és minden bizonnyal egyszerűen „Krisztus Jézusba” keresztelkedett meg. (Róma 18: 6) A háromszemélyes formát, bármennyire is történelem nélküli, valójában szinte minden keresztény egyház ragaszkodik ahhoz, hogy elengedhetetlen legyen, és ha nem mondták ki felettetek, az egyházi hatóságok kiűztek titeket mint pogány ember, és nem ad neked sem keresztény elismerést az életedben, sem keresztény temetést halálodban. Ez egy szabály, amely érvénytelennek ítélné az apostol által végzett minden feljegyzett keresztséget; mert ha bízni lehet a Cselekedetek könyvében, akkor a változatlan használat a „Krisztus Jézus nevében” (ApCsel 3) való keresztség volt, nem pedig „az apa, a Fiú és a Szentlélek nevében” . ”

Peake kommentárja a Bibliához, 1929, 723. oldal

Máté 28:19, „az első idők egyháza nem tartotta be ezt a világméretű parancsot, még akkor sem, ha tudott róla. A hármas névre keresztelési parancs késői tantárgyi bővítés. A „keresztelő… Szellem” szavak helyett valószínűleg egyszerűen „a nevembe” kell olvasni

Edmund Schlink, A keresztség tanítása, 28. oldal

„A keresztelési parancs a Máté 28:19 formájában nem lehet a keresztény keresztség történelmi eredete. Legalább azt kell feltételezni, hogy a szöveget a [katolikus] egyház által kibővített formában továbbították. ”

A Dogma története, 1. évf. 1958, Adolph Harnack, 79, XNUMX. oldal

„A keresztség az apostoli korban az Úr Jézus nevében történt (1Kor 1:13; Cselekedetek 19: 5). Nem tudjuk megállapítani, hogy mikor jött létre az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében a képlet. ”

Bibliakatekizmus, Rev. John C Kersten, SVD, Katolikus Könyvkiadó Co., NY, NY; 973, p. 164

„Krisztusba. A Biblia azt mondja nekünk, hogy a keresztényeket Krisztusba keresztelték (6. sz.). Krisztushoz tartoznak. Az Apostolok Cselekedetei (2:38; 8:16; 10:48; 19: 5) arról beszél, hogy megkeresztelkedünk „Jézus nevében (személyében)”. - jobb fordítás lenne „Jézus nevére (személyére)”. Csak a 4. században vált szokássá az „Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” képlet. ”

Mi a helyzet a Didache -val?

 • Didache transzlit. A Didakhé jelentése „tanítás”, más néven az Úr tanítása a tizenkét apostolon keresztül a nemzeteknek
 • Eredeti munkájának dátuma, szerzője és származása ismeretlen, bár a legtöbb modern tudós az első században (90-120)
 • A Didache szövegének legfőbb szöveges tanúja egy tizenegyedik századi görög pergamen kézirat, amelyet Codex Hierosolymitanus vagy Codex H néven ismernek (i. Sz. 1056) 
 • Nagyon valószínű, hogy a Didache a Codex H -hoz képest a keletkezésétől számított körülbelül 950 év során módosult
 • A Didache hallgat a bűnbánatról és a szimbolikus Krisztusba való halálról
 • A Didache 7 kijelenti: „De a keresztséget illetően ti így kereszteljetek. Miután először elmondta mindezeket, kereszteljen az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében élő (folyó) vízben. De ha nincs élő vized, akkor más vízben keresztelj; és ha nem tudsz hidegben, akkor melegben. De ha nincs nálad, akkor háromszor (háromszor) önts vizet a fejedre az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. ”
 • A belső bizonyítékok a Didache 7 -re utalnak, mint interpolációra, vagy későbbi kiegészítés. A Didache 9 -ben, amely az úrvacsorával foglalkozik, az író ezt mondja: „De senki ne egyen és ne igyon ebből az eucharisztikus hálaadásból, csak azok, akik megkeresztelkedett az Úr Jézus nevére”(A görög szöveg azt mondja:„ Iesous ”, ami Jézus számára görög)
 • Röviddel azután, hogy azt mondta, hogy a keresztelést Atya, Fiú és Szentlélek címekben kell elvégezni, a Didache kijelenti, hogy feltétlenül szükséges, hogy megkeresztelkedjenek az Úr Jézus nevében (azaz „Iesous” - ugyanaz a görög szó, mint az ApCsel 2:38) ; Cselekedetek 8:16; Cselekedetek 10:48; Cselekedetek 19: 5). Taz övé nyilvánvaló ellentmondást jelent, és megalapozza azt az érvet, hogy a Didache 7 interpoláció.
 • Bár vannak érdekes tartalmak a Didache -ban, amelyeket valószínűleg a második század elején írtak, nyilvánvaló, hogy a Didache -hoz fűzött későbbi interpolációk és kiadások bizonytalanságot okoznak bármely tartalmának valódiságában.

Hozzászólások a Didache -hoz

John S. Kloppenborg Verbin, Exavating Q, 134-135

„A Didache, a második század eleji keresztény kompozíció, szintén egyértelműen összetett, egy„ Két út ”szakaszból (1–6. Fejezet), liturgikus kézikönyvből (7–10.), Valamint az utazó próféták fogadására vonatkozó utasításokból ( 11-15), és egy rövid apokalipszis (16). MA stílus és a tartalom eltérései, valamint a kétségtelen és nyilvánvaló interpolációk jelenléte egyértelművé teszi azt a tényt, hogy a Didache -t nem egész ruhából vágták ki. Manapság az uralkodó nézet az, hogy a dokumentumot több független előkészítő egység alapján állították össze, amelyeket egy vagy két szerkesztő állított összes (Neiderwimmer 1989: 64-70, ET 1998: 42-52). A „Két út” szakasz összehasonlítása számos más „Két út” dokumentummal azt sugallja, hogy a Didache 1-6 maga a többlépcsős szerkesztés eredménye. A dokumentum meglehetősen véletlenszerű szervezéssel kezdődött (vö. Barnabás 18–20), de a Didache közös forrásában átszervezték, a Doctrina apostolorum és az Apostoli Egyházi Rend… ”

Johannes Quasten, Patrology 1. kötet 36, XNUMX. oldal

 Quasten azt írta, hogy a Didache -t nem az eredeti apostolok életében írták:a dokumentumot későbbi beillesztések manipulálták... a dokumentum nem megy vissza az apostoli időkbe […] Ezenkívül az ilyen egyházi szertartások egy bizonyos stabilizációs időszakot feltételeznek. A szétszórt részletek azt jelzik, hogy az apostoli kor már nem korabeli, hanem átment a történelembe. ”

Eusebius története 3:25

A negyedik század elején a császári Eusebius ezt írta: „… az úgynevezett Apostolok Tanításai… hamis volt. "